Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Lars Ole Bonde

Liv

Bent Lorentzen blev født 11.2.1935 i Stenvad på Djursland - i en meget musisk familie. Faderen var læge, en stor spasmager og velinformeret om musikdramatik, specielt Wagner. Hans niece, operasangerinden Kirsten Schultz kom meget i hjemmet, hvor hendes unge fætter akkompagnerede hende på klaver og blev optaget af dén måde at synge på. Kusinen blev gift med Svend S. Schultz, som allerede dengang var en produktiv operakomponist. Under deres besøg på Djursland hjalp fætter Bent sin ældre ‘svoger' med at skrive noder rent; det blev en slags uformel komponistlære. Lorentzens mere formaliserede uddannelse foregik først på Aarhus Universitet (da Knud Jeppesen var professor) og derefter på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, med eksamen i musikteori 1960 (her havde han Vagn Holmboe, Jørgen Jersild og Finn Høffding som lærere). Han var teorilærer på Det Jyske Musikkonservatorium 1962-71, og i den periode fulgte han kurser i Darmstadt og München (1965) samt studerede elektronisk musik ved Stockholm Elektronmusikstudie (1967-68). Desuden var han medgrundlægger af Århus Opera-gruppe i 1963 og af Aarhus Unge Tonekunstnere (AUT) i 1966. I 1971 forlod han konservatoriet og har siden levet som fuldtidskomponist.

Han blev gift med Edith (f. Kjærulf Møller)  i 1958, og deres hjem i Gentofte var frem til 2011 ikke bare et holdepunkt for familien, men også et frodigt miljø for udviklingen af Lorentzens mange idéer og værker, som meget ofte blev til i tæt samarbejde med musikere og sangere. Denne komponist har nemlig aldrig isoleret sig i et elfenbenstårn. Lorentzen har tværtimod altid stræbt efter kommunikation og samspil med såvel musikere som publikum og institutioner. Et vellykket eksempel på komponistens kommunikationslyst og -talent var Ebeltoft Festivalen, som fra 1990-93 præsenterede et sommerklædt publikum for en fifty-fifty blanding af gammel og ny dansk og udenlandsk musik i specielt udvalgte rammer: musikalsk såvel som fysisk og socialt var det en festival fuld af overraskende og multi-stimulerende oplevelser.

Lorentzen har haft vigtige poster i det hjemlige musiklivs organisationer, og han har vundet en lang række priser i internationale komponistkonkurrencer (se venstre spalte). Hans værkliste (se denne) rummer 160 opusnumre samt en række værker uden opusnumre.

Af: Lars Ole Bonde

Musik

Bent Lorentzen har komponeret i stort set alle genrer, også mange 'ukendte genrer'. Til de sidste hører f.eks. musik for klokkespil, dramatiske pantomimer, jagthorns-signaler og ‘lydformning'. Orkestermusikken tæller bl.a. koncerter for obo (1980), cello (1984), klaver (1984), saxofon (1986), trompet (1991), trompet og basun (1998), violin (2002). Kammermusikken omfatter soloværker for orgel, klaver, trompet, saxofon, klarinet, guitar, violin, cello og kontrabas, desuden strygekvartetter og en række værker med blandede besætninger (2-12 instrumenter). Kormusikken omfatter talrige værker i en særlig teatralsk-dramatisk stil. Hertil kommer elektronisk musik og instrumentalteaterværker. Størst betydning har Lorentzen imidlertid som musikdramatiker med i alt 15 operaer (i mange forskellige formater og varigheder) med tilsammen over 300 opførelser. Mange er uropført i udlandet, og nogle har opnået to eller flere produktioner. En enkelt - Der Steppenwolf (efter Hermann Hesse) - venter endnu på sin uropførelse. Operainteressen har ført til omfattende dramaturgistudier og undervisning af komponiststuderende i musikdramatik. Dette arbejde er dokumenteret i lærebogen Musikdramaturgi (1995, udgivet 2011).

Bent Lorentzen er en komponist, der i sjælden grad – og uanset genre - har interesseret sig for samspillet mellem musikken og lytteren, uanset dennes forudsætninger. Hvis musikken er utilgængelig eller uinteressant for lytteren, opnår komponisten kun at isolere sig selv. Humor kan være et kontaktmiddel - er det i hvert fald i Lorentzens univers. Humoren findes ofte (eller bliver til) i det punkt, hvor lydens og klangens verden møder med menneskets oplevelsesverden på nye og overraskende måder.

Lorentzens musik karakteriseres ofte som "sonisk", hvormed menes at den har selve lyden og den klanglige eller sanselige oplevelse af den i centrum. Læs mere om det soniske i Lorentzens musik

Lorentzens viden om og uudtømmelige fascination af lyden-i-sig-selv viser sig på utallige måder: Han har udforsket menneskestemmens kolossale udtryksmuligheder, fra sagte hvisken og gestisk talesang til mikromoduleret skønsang (glissandi, vibrato) og kontrolleret skrig (korværkerne og musikdramatikken), og han arbejder intenst med at lokke ny og interessant lyd ud af traditionelle instrumenter. Som eksempler kan nævnes blæs på mundstykker, multifoner/Tongemisch (Mambo, Saxofonkvartetten), kvarttoner (solotrompeten i Regenbogen), anslagsmåder (guitaren i Umbra), og i orglet selve lydproduktionen, fra blæsebælg til piber (Triplex).

Læs mere om Lorentzens karakteristiske træk som komponist  og om faserne i hans værkproduktion

Af: Lars Ole Bonde

Det soniske i Lorentzens musik

Lorentzen vedkender sig en elementær, i bedste forstand barnlig fascination af lyd og klang i alle tænkelige og hørbare former (”det soniske”), og han viger ikke tilbage for at benytte bevidst ‘platte' lyde (f.eks. båthorn, maverumlen og prutten i operaen Den stundesløse). Dette engagement i lyden-i-sig selv er tilsyneladende sjældent i ny musik (og slet ikke identisk med den europæiske efterkrigs-avantgardes æstetiske søgen efter "unerhörte Klänge"). Lorentzens udgangspunkt er lydens rolle og høresansens helt basale funktion i menneskets artshistorie: høresansens funktion var (og er til dels stadig), at mennesket ud fra en given lyds karakter kan bestemme, hvad det er, det hører (noget venligt eller fjendtligt, interessant eller trivielt, kendt eller ukendt), og hvor det er (tæt på eller fjernt: skal jeg blive eller flygte?). Altså en potentielt dramatisk situation, et mini-plot.

Lyden og klangen udfolder sig specifikt i rum og tid, og øret har en fantastisk evne til at differentiere og bearbejde lydindtryk. At arbejde kunstnerisk med lyden-i-sig-selv er at bygge på lytterens basale skelneevne og de psykologiske reaktioner, lyd kan fremkalde. Lydene indgår intuitivt i såvel universelle som helt personlige reaktionsmønstre hos lytteren og bliver dermed til et både psykologisk og æstetisk påvirkningsmiddel. Lyd kan være katalysator for mange slags associationer og fremkalde en bred vifte af "lydbilleder". Biproduktet humor opstår dér, hvor det nøje planlagte (‘scenograferede') lydbillede møder lytterens erfaringer og forventninger på en helt uventet måde.

Af: Lars Ole Bonde

Generel karakteristik af Lorentzen som komponist

Nærmest som en grundforsker har Lorentzen analyseret, kombineret, adskilt og atter samlet sine ”soniske” materialer og objekter på alle tænkelige måder. Det er den konstruktivistiske side af hans stil – eller måske snarere produktionsmåde. Men musikoplevelsens sanselige dimension, respekten for publikums ret til selv at definere deres musikoplevelser spiller en lige så vigtig rolle i Lorentzens univers og udgør den perceptionspsykologiske og sociale side af hans stil. Det ‘manifeste’ sociale engagement – at musik er komponeret for og skal tale til mennesker - har måske gjort ham til lidt af en outsider i sin generation.

Hans håndværksmæssige kunnen, ekspertisen ift. lyd som psykologisk (associations)generator og en åben, eksperimentel grundholdning placerer ham samtidig som en foregangsmand i ny dansk kompositionsmusik. Som ægte homo ludens arbejder Lorentzen med en nysgerrig undren parret med konstruktivt talent og solid viden om materialerne – og deres uudtømmelige muligheder. Målet er ikke ’realisme’, men en ny, (re)konstrueret – dramatiseret – fantasiverden. ‘Uvirkelig realisme’ kunne man kalde det med et paradoksalt udtryk. Komponisten har selv talt om ”sonisk hyperrealisme”. Et menneskeligt grundtræk som kontrasten mellem rolig indadvendt refleksion (kreativ dagdrøm) og hektisk udadvendt aktivitet (hørbar manifestation) gestaltes musikalsk i en lang række værker. Lorentzen tør gå til yderligheder: lade tiden (klangen) stå næsten stille, som lange ’linjer’ eller flader – og slå gækken løs i inciterende rytmer, kromatiske ’kurver’, og mere eller mindre platte lydeffekter. Dette er ikke hverdagskost i ny dansk kompositionsmusik. Som den mangeårige samarbejdspartner, pianisten Erik Kaltoft siger: ”I perioder har han måske næsten været i et modsætningsforhold til de toneangivende komponister. Men der er respekt om hans livsværk.”

Lorentzens arbejde som komponist kan inddeles i 7 faser:

1)     Skolemusik og brugsmusik  Beg. af 60erne

2)     Seriel tænkning Slutn. af 60erne

3)     Sonisk tænkning og aleatorik 70erne

4)     Latinamerikansk inspiration Fra 1977

5)     Wagner-kromatisk inspiration Fra slutn. af 70erne

6)     Ud af ’ny-musik-ghettoen’ Fra slutn. af 80erne

7)     Humor og bred appel Fra beg. af 90erne

Læs mere:
Syv faser i Lorentzens værkproduktion

 1. 1. fase: Skolemusik og brugsmusik - Beg. af 60erne

Før Lorentzen blev konservatorielærer arbejdede han tæt sammen med musiklærere og instrumentalpædagoger, og med sit store talent for pædagogisk tilrettelæggelse af musikalsk materiale fik han stor betydning for skolemusikken. Han skabte bl.a. en hel del musikdramatik til skolebrug. Stilen i disse tidlige værker er enkel og beslægtet med f.eks. Finn Høffdings skolemusikværker og ’Neue Sachlichkeit’.  Et helt lærebogssystem for blokfløjte – ”Familien Blok” blev det også til. Sammen med sin kone Edith skabte Bent Lorentzen sangbogen Ej Sikkelej Sikkeladetus (til børn i 1.-3. klasse), som er den første danske sangbog, der inkluderer remser/talekor, sanglege og nye kompositioner der refererer til børns egen (spontan)sang.

 1. 2. fase: Seriel tænkning - Midten af 60erne

Når man undersøger Lorentzens inspirationskilder gennem 60'erne og 70'erne, er det iørefaldende, at han har haft kontakt med andre internationale kolleger og strømninger end de gængse i dansk efterkrigstidsmusik. Han besøgte ny musik-kurserne i Darmstadt 1965,  Wienerskolen (serialismen, især i Alban Bergs ’bløde version’) og den eksperimenterende elektronmusik var vigtige for ham i 60'erne. Den serielle erfaring: at ikke blot enkelttoner, men alle lyde kan organiseres serielt, var selvfølgelig vigtig for en komponist, der interesserede sig for grundlæggende lydperception. Serielle teknikker anvendes i en del værker, men strygekvartetten Quadrata er det eneste gennemført serielle værk fra hans hånd.

3. fase: Sonisk tænkning og aleatorik - Slutn. af 60erne og 70erne

Den dengang nye elektroniske musik var et naturligt næste skridt på vejen for ‘lyd-tænkeren” Lorentzen, og han var blandt de tidligste pionerer inden for dansk elektronmusik. Han studerede bl.a. ved det avancerede EMS-studie i Stockholm, hvor bl.a.  A voyage of discovery into the strange inner and outer world of the piano blev tilHan introducerede den nye musik pædagogisk til et bredere publikum (inkl. skolebørn). LPen Elektronmusikkens materialer og æstetik (1968) var en pædagogisk nyskabelse. To andre inspirationskilder er markante i denne fase: Den ene er Kagels særlige form for musikteater, instrumentalteatret, som Lorentzen giver en helt personlig, grotesk-absurd form i værker som The End!?(for solo cello, også filmatiseret) og Winds for blæserkvintet. Den anden langvarige inspirationskilde er den polske avantgarde (Penderecki, Lutoslawski, Gorecki) og dens musikalske ”plakatkunst”. Lutoslawskis aleatoriske metode (tilfældigheds-operationer) bliver tydelig især i værkerne fra 70’erne, og Lorentzen er blandt de første danske komponister, der indfører frie, improvisatoriske afsnit i sine værker. Polakkerne får også Lorentzen til at interessere sig for grafisk notation, og han skriver bl.a. markante orgelværker på denne måde, f.eks. Triplex (der findes i to forskellige grafiske og en nodenoteret udgave).

 1. 4. fase: Latinamerikansk inspiration - Fra 1977

Lorentzen blev inviteret til at undervise på konservatoriet i Rio de janeiro, og en rejse til Brasilien i 1977 kom til at sætte tydelige spor mange år fremover, især i den rytmiske appel og den sanselige gestik, som præger en lang række værker i større eller mindre grad. Obo-koncerten, Samba, Mambo, Latin Suite og Nero emmer af latinamerikansk energi og rytmisk raffinement.

Læs mere om Nero og Colori her

 I samme periode genoptog Lorentzen sit arbejde med at udforske Wagners univers. Det blev til operaen Tristan-Variationer (1979) for 3 sangere og 4-kanalers lydbånd, bestilt af og uropført på operaen i München. Dette værk er bindeled til næste fase.

Læs mere om Tristan-Variationer her…

 1. 5. fase: Wagner-kromatisk inspiration - Fra beg. af 1980erne

Man kan sige, at en stor del af komponistens værker siden slutningen af 70’erne har opereret med en polarisering af – eller komplementaritet mellem – to meget forskellige musikalske universer: På den ene side vilde, rytmisk-gestisk dominerede afsnit (inspireret af latinamerikansk musik) og på den anden side rolige, ofte nærmest ‘wagnerske’ klangfladeafsnit, hvor en særlig kromatisk, genreneutral harmonisk teknik foldes ud: eksempler i stort format er operaen Stalten Mette og oratoriet Genesis. I mindre format høres teknikker f.eks. i Erotiske Salmer. I samme periode kommer Lorentzens politiske engagement til udtryk i ekspressionistiske korværker med meget stærke tekster, f.eks. 5 motetter (hvor Esejas-tekster mixes med britisk samtidsjournalistik), Auschwitz og Olof Palme.

Læs mere om Erotiske salmer her

 1. 6. fase: Ud af ’ny-musik-ghettoen’ - Fra slutn. af 80erne

Ønsket om at føre den ny kompositionsmusik ud af elfenbenstårnet og ind i vor tids brogede oplevelsesarena fik Lorentzen til at agere i en ny rolle som praktiker og producent. Hans vision med Ebeltoft Festivalen (1990-93) var at blande ny dansk og udenlandsk kompositionsmusik med klassisk musik og servere den for et bredt publikum i smukke og befordrende omgivelser; udendørs (Fregatten Jyllands dæk, Mols Bjerge, Pladsen foran Ebeltoft gl. Rådhus) såvel som indendørs (historiske bygninger, Brandstationen). For at få kabalerne med de nøje gennemtænkte koncertprogrammer til at gå op komponerede Lorentzen selv en række værker, der levede op til disse krav.
Eksempler: (1) operaen Orfeo, hvor Monteverdis musik blev omarrangeret for moderne instrumenter og operaen skåret til, så den kunne opføres i Dråby Kirke (så tidligt som i 1970 havde Lorentzen beskrevet ”kirkeopera” som en ny mulighed for musikdramatikken), (2) en hel serie såkaldte Pantomime-Carillons, hvor kendte eventyr og små historier blev opført på rådhuspladsen som pantomimer af lokale amatører til akkompagnement af nykomponeret musik for transportabelt klokkespil, (3) nye soloværker til temakoncerter, f.eks. Tiefe for kontrabas – til en natkirkekoncert med temaet ”Musik fra dybet”. Operaen Fackeltanz bygger på folkevisestof og fortæller en grum og til tider grotesk historie om jalousi og hævn.

 1. 7. fase: Humor og bred appel - Fra beg. af 90erne

I samme periode transformeres Lorentzens musikdramatik endegyldigt til en bredt appellerende, postmoderne stil, hvor ikke mindst humor er et stærkt virkemiddel. Orgel-cyklussen Planeterne er et eksempel på udadvendt, umiddelbar og koncerterende musik til det store kirkerum.

Læs mere om Jupiter/Planeterne her

De to Holberg-operaer Den stundesløse og Jeppe har naturligvis et komisk udgangspunkt, men Lorentzen tilfører dem en helt egen sonisk og musikalsk humor, og hans særlige tale-sang-stil (ikke identisk med wienerskolens Sprechgesang) gør værkerne uforvekslelige. Begge værker er nummer-operaer og derfor dramaturgisk let tilgængelige for publikum.  Den let flytbare ”campingvognsopera”  Pergolesis hjemmeservice sammenkobler raffineret en lettere gakket udgave af den klassiske komiske opera La serva padrona  med en fabel om trængslerne i et lille omrejsende operakompagni. Lorentzens idéer og værker i denne periode har givet ham tilnavnet  ”Den folkelige avantgardist”.

Læs mere om Pergolesis hjemmeservice her

Af: Lars Ole Bonde

"Colori"

Lorentzen har udforsket klaverets lyd- og klangverden i flere kompositioner. En rent elektronisk opdagelsesrejse er A voyage of discovery into the strange inner and outer world of the piano (På opdagelsesfærd i pianoets sælsomme indre og ydre verden), produceret i EMS-studiet i Stockholm 1968.

Suiten Colori (Farver) fra 1978 angiver allerede med sin titel, at der fokuseres på forskellige klangfarvekvaliteter, nemlig – med satsernes navne – Rosso (Rød), Bianco (Hvid), Oro (Gylden), Azurro (Blå) og Nero (Sort). Alle tænkelige lyde frembringes på klaveret, via tangenterne, ved at banke på træet eller ved direkte spil på strengene, og resultatet spænder fra de røde banneres smælden 1. maj (Rosso) til sort rytmemagi og klangmystik inspireret af komponistens oplevelser i Brasilien (Nero).

streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Af: Lars Ole Bonde

"Carillons"

En fast ingrediens ved Ebeltoft festivalen (som Lorentzen stod bag 1990-93) var opførelsen af korte pantomimer akkompagneret af et til lejligheden opstillet klokkespil på torvet foran byens gamle rådhus.
Lorentzens glæde ved klokkespil gav sig allerede udslag i operaen Mette (1981), hvor gøglerne også optræder som klokkespilsfigurer i indledningen, og han har komponeret ’koncert-carillons’ til især klokkespillet i Vor Frelsers Kirke i København. Kombinationen af klokkemusik og kendte eventyr, folkesange eller legender, f.eks. Grimms ’Hans og Grethe’,. H. C. Andersens ’Nattergalen’ og folkevisen/børnesangen ’Højt på en gren en krage’ var populær blandt festivalgæsterne.

Af: Lars Ole Bonde

"Jagtkoncerten"

The Hunting Concerto/Jagt-koncerten (1996)

Besætningen i denne koncert er moderne horn (stort solo-parti) plus obo, pistolskud og strygere. Titlen (og den særlige instrumentering) har sin baggrund i Lorentzens år som festivalproducent. Da han var kunstnerisk leder af Ebeltoft Festival (1990-93) samarbejdede han med Frijsenborg Hornblæserne, der stod for uropførelser af hornsignaler og korte kompositioner i det åbne landskab omkring det maleriske Ebeltoft. Pistolskud og halsende hunde blev inkluderet som naturlige elementer i større udendørs lydlandskaber. Lorentzen blev interesseret i det naturlige horn som signalgiver og stemningsproducent.

Der er en lang tradition for jagthorn og jagtsignaler i Europa. Det jagthorn vi kender i dag går tilbage til Solkongens hof i anden halvdel af det 17. århundrede, og Louis XVs jagtmester Dampierre komponerede de grundlæggende signaltyper, som stadig anvendes i forskellige faser af en jagt, enten for at give information eller instruktion, eller for at udtrykke glæde. De melodiske motiver er baseret på treklange fremstillet via forskellige artikulationsteknikker. Signaler (til jægere, hunde, klappere osv.) er én kategori, fanfarer en anden.

Mange romantiske komponister har bevidst brugt associationen til jagt eller 'udendørs' begivenheder, når de komponerede for horn, f.eks. Beethoven, Mendelssohn, Rossini, Weber, Wagner og Mahler. I det 20. århundrede blev der udviklet en række spilleteknikker, hvoraf mange også høres i Lorentzens koncert: ekko og glissandoeffekter, dæmpe-teknikker (transponerende og ikke-transponerende), flatter-zunge (”blafrende tunge” i mundstykket), cuivrés (høje, messingklingende toner) osv. Lorentzen får en særlig effekt frem ved at bruge naturhornets naturlige overtoner som mikrointervaller og kombinere dem med det moderne horns veltempererede toner. Det er en effekt vi kender i begrænset omfang fra Brittens Serenade for tenor, horn og strygere.

Lyt til den særprægede koncerts 3. sats:

 

Koncertens tre satser

1. sats

Hornsolisten åbner koncerten med en heroisk fanfare (ikke ulig temaet i Strauss Till Eulenspiegel). Den afbrydes af pistolskud - det er altså en jagtscene. En mere pastoral stemning introduceres i en dialog mellem horn og obo, med strygere i baggrunden. Det lyder som om der er mange fugle i denne skov. Den vigtigste del af satsen er en allegro i 9/8 takt. Her producerer hornet fancy fanfarer - og oboen svarer. Det musikalske materiale er brudte treklange som i Wagners Valkyrieridt. Satsen ender i en meget speciel verden af lyde, der produceres af flageolet-glissandi i strygerne.

2. sats

Denne Misterioso-sats viser fra starten sin Wagner-inspiration ved at annoncere den berømte Tristan-akkord. Solohornet spiller accelererende triller, og obo svarer med arpeggio- 'vifter' bygget på harmoniske spændingsakkorder. De efterfølgende hornfanfarer (med og uden dæmpning) skaber en særlig natlig stemning ikke ulig 2. akt af Tristan og Isolde. Endelig slippes solisten løs i en omfattende kadence, hvor de naturlige overtoner og den pastorale stemning går hånd i hånd. Et længere mellemspil med fredelig skovfulglekvidren følger, før anden sats slutter i samme stemning som første sats. Et sandt mysterium.

3. sats

Det hujende halløj genoptages i en 9/8 Allegro beslægtet med 1. sats. Strygerne haster af sted i brudte treklange, solohornet præsenterer en række forskellige signaler (baseret på intervallerne kvart, kvint og oktav), og oboen svarer. Orkestret og solisterne lade sig rive med, og til sidst tages byttet. De dødbringende skud falder, og hornet tier.

streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Af: Lars Ole Bonde

"Erotiske salmer"

Værket blev bestilt af Jens E. Christensen til orgeljubilæet i Vor Frelsers Kirke i 1998 og uropført samme sted af Aage Haugland. Titlen giver umiddelbart associationer i retning af en tonesætning af tekster fra Højsangen i Det Gamle Testamente.  Der er også da enkelte referencer til de fantastiske tekster om Sulamith og Salomon, men Lorentzens cyklus af 9 sange er noget andet, nemlig en sammenstilling af 5 salmer fra Hans Adolfs Brorsons ”Troens rare Klenodie” (1739) med 4 digte fra Ole Sarvigs ”Salmer og begyndelser til 1980’erne” (1980).

I Brorsons pietistiske univers er det erotiske en dirrende metafor for den kristne tro, den troendes og/eller menighedens inderlige og sanselige kærlighed til Jesus, mens Sarvig – der aldrig prædiker, men beskriver og undres – gennem den sanselige erotik søger det religiøst-transcendente. Værket bliver på den måde en spændende udforskning af forholdet mellem erotisk og religiøs erfaring, som Lorentzen med på en gang enkle og raffinerede musikalske midler tolker følelsesmæssigt og dramatisk. Et vigtigt element i tonesproget er kombinationen af ekspressiv melodi og kromatisk harmonik. Som i flere andre værker fra 90’erne hører man en inspiration fra Richard Wagners harmonik, hvori forstørrede og formindskede tre- og firklange spiller en stor rolle. Lorentzen bruger imidlertid disse spændingsakkorder på en anden måde. De ”opløses” egentlig ikke, men glider via kromatisk bevægelse i en af stemmerne ind i hinanden, så der hele tiden er en – erotisk-sanselig – spænding til stede.

Mere om de enkelte salmer

De ”wagnerske spændingsakkorder” høres i eksemplarisk form  i transformationen af Berggreens melodi til Brorsons ”Her vil ties”, som Lorentzen bruger frit i 1. sang ”Dig min søde skat”. Melodiens kontur er umiddelbart genkendelig, men hverken intervallerne eller de enkelte toners placering i den underliggende akkord er de oprindelige. De sukkende, nedadgående halvtonebevægelser i sangstemmen, der symboliserer inderlig (let smertelig) længsel, gennemsyrer melodilinjen, og det tætte kromatiske akkompagnement i mellemlejet giver helheden et let klaustrofobisk præg.

Sarvigs apokalyptiske ”Du rædsels dyb” er et dramatisk-indadvendt arioso om verdens truende tomhed og et mystisk forløsningshåb om at ”det sære, sene sker”. Her er det kromatiske akkompagnement mere smertepræget, mens en helt anden, ydre dramatik præger nr. 3 ”Og når din stærke røst engang”, hvor salmemelodien ”Af dybsens nød” bruges som cantus firmus (akkompagnementstemme i lange, udholdte toner), i et vekselspil mellem den gammeltestamentligt profetisk forkyndende sangstemme og orglets bas.

”Min fine skat”, nr. 4 er en stor kontrast. En sitrende klangbelysning og sansemættet kromatik præger jeg’ets oplevelse af en selvforglemmende elskovsnat. Den sukkende, kromatiske melodik vender tilbage i 5. sang ”Jesu søde rosenkinder”, som beskriver den troendes intenst medlidende oplevelse af den tornekronedes afmagt. Cantus firmus-melodien ”Jesus, dine dybe vunder” understreger alvoren i opgøret med ”dødens skræk og sure fagter”. Misterioso-stemning præger nr. 6 ”Mit åndedræt, så tæt”, hvor erfaringen af det erotiske som ’svar’ på de eksistentielle spørgsmål om livets og dødens mening(sløshed) iklædes et hyper-enkelt akkompagnement af primært forstørrede treklange.

Sangstemmen  i nr. 7 ”Hvorledes skal jeg møde” er igen præget af inderligt sukkende kromatik, mens selve koralmelodien (opr. ”Mein G’müt is mir verwirret”, salmebogens nr. 86) som cantus firmus i orglets bas giver tyngde og en vis ro. Den sidste Sarvig-salme ”Så, så, min skat”, nr. 8, er kort og recitativisk, med enkle tre- og firklange i orglet. De elskende i den krigshærgede verden svales alene af ”Din nåde … korsfæstede, Du nøgne”. I den afsluttende salme nr. 9 har Lorentzen kombineret et orgelakkompagnement med den gamle salmemelodi ”Af dybsens nød” som cantus firmus, mens det er melodien til den engang så populære bryllupssalme ”Jert hus skal I bygge”, som synges til Brorsons tekst der begynder sådan: ”Jeg ligger ved Jesus hans bryster så tæt, og bliver af kierlighed så drukken og mæt.” Man er fristet til at spørge: Kan man synge dette i fuld (!) alvor? Måske netop det – man kan på indspilningen høre, at Morten Frank Larsen fortolker sangen som et udsagn af en inderlig, beruset troende, der ikke føler sig forstået af omverdenen. Der er faktisk ikke så langt til Holbergs Jeppe, som Lorentzens seneste opera portrætterer.

 

streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Af: Lars Ole Bonde

"Saturnus – fra Planeterne"

Dansk orgelmusik kan ikke byde på mange værker, der går udover sonatens struktur og format. Rued Langgaards Messis (1935-52) er nok det længste danske orgelværk. Bent Lorentzens Planeterne er vel det største i nyere tid.
I 1980’erne komponerede han nogle selvstændige orgelstykker med titlerne Sol, Luna og Mars, men det var først i 1990’erne impulsen kom – via en bestilling til NUMUS-festivalen i 1995 –  til at komponere et helt solsystem.

Jens E. Christensen, som også foretog den første komplette indspilning af værket, skriver om Saturnus, at den ”som den syvende og sidste planet er glad og festlig, et symbol på munterhed og julefest. Også det antikke Roms vilde Saturnaliefest i december giver ekko med latinamerikanske karnevals-rytmer, og stykket krones med en toccata over julemelodien Resonet in laudibus (Lad det klinge sødt i sky).”  Saturnus er med sit muntre og udadvendte udtryk og med sine hilsener til Widors berømte orgelsymfoni og andre toccataer let at lytte til, og det er nok bl.a. derfor blevet et moderne hit blandt danske organister.

streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Af: Lars Ole Bonde

"Tristan-Variationer"

Tristan-Variationer (Eine wundersame Liebesgeschichte). Opera (1979)

”Vi følte et vældigt kald til at bruge musikken politisk. Og jeg må nok sige, at når man kikker tilbage, så har effekten været begrænset. Musikken har ikke haft megen politisk indflydelse, selvom meningen var god nok.”
Sådan sagde Bent Lorentzen i 1990. Operaen Tristan-Variationer (”Eine wundersame Liebesgeschichte”) kan umiddelbart virke som et udpræget avantgardeværk, opera for de få.  Det skiller sig ud fra samtidens musikdramatik med sit akkompagnement af 4-kanalers lydbånd og med sine mange referencer til Wagners liv og musik. - Men i værkets lange tilblivelseshistorie bemærker man, at en tidlig version blev opført i Oslo i 1971 ved en koncert med titlen eller temaet ”Musikken i samfundet”, og en anmelder brugte overskriften ”Elektronisk opera med revolutionær tekst”.
For den samfundskritiske Lorentzen var det oplagt at knytte an til Wagners revolutionære engagement i Dresden-opstanden 1849, som medførte mange års landflygtighed, og operaen begynder da også med revolutionære Wagner-citater som: ”Bryd de herskendes magt” og ”Ødelæg den etablerede samfundsorden”. Vi møder også en rigtig led kapitalist som komponistens modstander, så fronterne er trukket klart op. Men operaen er nu ikke politisk plakatkunst, men i langt højere grad, hvad den også kalder sig: Variationer over Tristan – musikken såvel som den tragiske person i Wagners banebrydende musikdrama.
Lorentzen har dramaturgisk bygget operaen op som en slags spejlkabinet: De tre personer er en bariton (Wagner/Tristan – som altså IKKE er tenor her), en sopran (Mathilde Wesendonck) og en tenor (Otto Wesendonck, der også spiller læge i en scene hvor Tristans død flettes sammen med den bayerske kong Ludwig IIs tragiske selvmord i Starnberger See. Ludwig II var Wagners største mæcen).

Operaen er bygget op i 5 delvist uafhængige scener med yderst forskellige musikalske virkemidler, fra krigsundergangsmusik med sirener og bombenedslag, over kupémusik med klingende og swingende togskinneakkompganement, leg med vokaler og konsonanter er en på en gang absurd og opkørt elskovsduet, til lydscenografisk skildring af druknedød og plastre, der bliver revet af. Det er dybt originalt og ikke for sarte sjæle.

Operaen begyndte som nævnt sit liv i den politisk engagerede tid omkring 1970. Tidlige versioner blev opført i Århus og Oslo, men sin endelige form fik operaen i kraft af en bestilling fra Statsoperaen i München, hvor den blev uropført 30.11. 1979. Næste produktion var i Kassel i 1994, og Tristan-Variationer fik sin første og foreløbig eneste danske produktion i 1996 på Teater Kaleidoskop med den unge Kasper Holten som instruktør.
Operaen er indspillet på cd med tysk tekst.

Af: Lars Ole Bonde

"Pergolesis hjemmeservice"

Pergolesis hjemmeservice. Opera (1998)

La Serva Padrona (Tjeneren som herskab), Pergolesis lille perle af en komisk opera fra 1733, er udgangspunktet for Lorentzens opera, der blev skrevet til Aage Haugland og Den jyske opera i 1998. Historien har et klassisk og ganske enkelt plot: Ubertos tjenestepige Serpina har sat sig i hovedet, at hun vil giftes med Uberto og være frue i huset. Husherren vil ikke høre tale om dette – siger han da, men han er bestemt ikke blind for Serpinas ynder. For at nå sit mål spinder Serpina en intrige med en opdigtet frier, som til sidst “tvinger” Uberto til at gifte sig med hende. - Denne type plot er uhyre almindelig i 1700tallets dramatik og opera. Vi kender den fra Holberg, hvor den kloge Pernille altid narrer sin herre, f.eks. Vielgeschrey eller Jeronimus. I Mozarts og Da Pontes operaer er disse intrigespil mere komplicerede og helt virtuost anlagt.

I Bent Lorentzens leg med Pergolesis klassiker er der to planer, man kan sige at der er en opera uden om operaen La Serva Padrona. Det ydre plan består af den lille, omrejsende og ret besynderlige operatrup, hvis direktør (og bassanger) Pergolesi har et kompliceret forhold til sine ansatte: sopranen, basunisten (= énmandsorkestret) og teknikeren. Det indre plan er La Serva Padrona (i Lorentzens musikalske udgave!), som truppen skal opføre. Men intet fungerer som det skal, og personalet gør til sidst oprør mod direktøren.

Intrigen på det ydre plan er faktisk en spejling af det indre plan, således at rollerne og karaktererne byttes om. I teatertruppen er det sopranen og basunisten, der er hovedpersonerne, og det er deres udvikling fra undertrykte ansatte til oprørere, der er fortællingens plot. Teaterdirektøren er deres modstander og den drivende kraft i konflikten, der tilspidses, mens opførelsen af La Serva Padrona skrider frem.

Musikalsk er der tale om en nummeropera, med klart adskilte recitativer (og talte dialoger) og arier/duetter. Lorentzen bruger Pergolesis musik som forlæg, og det er ikke svært at genkende musikken. Men den fremmedgøres samtidig, især melodisk og harmonisk, og basunens rolle som orkester – der altså både skal levere melodistemmer og generalbas-akkompagnement – er uhyre morsomt kreeret. Lorentzens viden om basunens muligheder – som det instrument, der ligner menneskestemmen mest – udnyttes til det yderste. Dobbeltspillet mellem gammel og ny musik, gammelt og nyt plot skaber barokke scener og masser af komik.

Litteratur

LITTERATUR (udvalg)

Lars Ole BONDE (1995). Alle tiders festival. In E. Lorentzen (Ed.), I regnbuens spor. Festskrift Bent Lorentzen. 60 års fødselsdag (pp. 58-72). Smørum: ABC-tryk.

Lars Ole BONDE (1997a). Operaen er død - operaen leve! interview med Bent Lorentzen. In L. O. Bonde (Ed.), Fra århusopera til landsopera. den jyske opera gennem 50 år 1947-1997. (pp. 175-182). Århus: Den jyske Opera.

Lars Ole BONDE (1997b). Operaens børn - fra Jette Tikjøb til Bent Lorentzen. In L. O. Bonde (Ed.), Fra århusopera til landsopera. den jyske opera gennem 50 år 1947-1997. (pp. 203-214). Århus: Den jyske Opera.

Lars Ole BONDE (2005). Den folkelige avantgardist. Om lyd, vitalitet og humor i Bent Lorentzens musik. Skriftfest. Bent Lorentzen og hans musik. København: København: Koncrt & Koncpt:9-20

Lars Ole BONDE (2009). Et studie i alkoholismens psykologi: om Bent Lorentzens opera "Jeppe på Bjerget". Klassisk nr. 1, Februar. s. 4-7

Lars Ole BONDE (2012). Den folkelige avantgardist. Rapport fra et forskningsprojekt. Danish Musicology Online vol. 4: 59-69.

Lars Ole BONDE. & Sanne Krogh GROTH (2005). Musikdramatisk manifest. In: Skriftfest. Bent Lorentzen og hans musik. København: København: Koncrt & Koncpt: 59-64.

Henning GOLDBÆK (1990): En forunderlig musikhistorie. Interview med Bent Lorentzen. Dmt 65(1)

Bent LORENTZEN (2001) Fri bearbejdelse, dramaturgi, tyveri, helligbrøde. Dmt 76(2)

Bent LORENTZEN (2003) Akustisk polyfoni: tanker om instrumentation. Dmt 78(2)

Bent LORENTZEN (Lars Ole BONDE, red.) (2012) Musikdramaturgi. Bent Lorentzen om opera som teater. København: EWH

Edith LORENTZEN (red.) (1995) I regnbuens spor. Festskrift Bent Lorentzen. 60 års fødselsdag. Smørum: ABC-tryk.

Lene LORENTZEN (red.) Skriftfest. Bent Lorentzen og hans musik. København: København: Koncrt & Koncpt: (heri bibliografi)

Karl Aage RASMUSSEN (1991): Toneangivende danskere.11 komponistportrætter i ord og billeder. København: EWH

Bent Lorentzen (red. L.O. Bonde) (2013): Værkfortegnelse, diskografi og bibliografi. København: EWH

Lars Ole Bonde (2013): Ej blot til lyst – eller trøst? Tragisk og komisk opera af Bent Lorentzen. Peripeti vol. 20: 56-67

ØVRIGT

Dacapo.dk: Bent Lorentzen

Den store danske: Bent Lorentzen

Wikipedia: Bent Lorentzen

Edition S: Bent Lorentzen

Edition WH: Bent Lorentzen

Værkliste med diskografi

Edition Wilhelm Hansen har udgivet størstedelen af Bent Lorentzens musik og har meget detaljerede fortegnelser med præcise oplysninger om besætninger i de af forlaget udgivne værker. Forlaget er i alle tilfælde angivet med betegnelsen WH. Andre forlag: Samfundet = Samfundet til udgivelse af dansk musik, Egtved = Edition Egtved, Engstrøm og Sødring,

Diskografien er indbygget i værkfortegnelsen, idet det fremgår om/hvilke indspilninger der findes af det enkelte værk, og om der er tale om LP, MC eller CD.

Værker med opusnummer

1.   (Stalten) Mette

  • Opera, tekst af komponisten efter folkevisen (TV versionen med bidrag af P. Eszterhaz)

  • Studieopført i Århus operagruppe under navnet Folkevisen

  • Uropført 17. November 1963

  • Total revision 1980 til TV. 70 min. med udvidelsen også teaterudgave (der findes en “mellemrevision” der aldrig har været opført)

  • TV-versionen opført 1. gang: 3.11.1981  Instr. Peter Eszterhaz

  • Medvirkende: Minna Nyhus, Mikael Melbye, Lars Waage, RSO, Frans Rasmussen

  • WH

   

  2.   Quadrata

   • Strygekvartet, 8 min., 1963

   • Uropført i AUT af Friisholmkvartetten 1.12.69

   • I. Tempo = 72, II. Tempo = 112, III. Tempo = 56, IV. Tempo = 168

   • WH

    

   3.   Die Schlange

    • Opera, tekst af komponisten

    • 1. Version 1964. For sopran, bas, bl. kor, 3 vc,1 klaver, 1 perc. Lydbånd. 151 pg.

    • 2. Version 1974. Kammeropera for sopran, mezzo, bas ledsaget af bånd (dvs. uden instrumenter). 20 min.

    • Uropført på Staatstheater Braunschweig, Tyskland, 28.1.1975

    • Instr. Christoph Groszer. Sangere: Günther Morbach, Annie Schoonus, Maria Albanese

    • WH

     

    4.   Euridice

     • Radioopera/Sceneopera, tekst af komponisten. 30 min., 1965

     • Uropført DR 16.12.1969. Merete Bækkelund, Tamas Vetó, Kai Hansen, Instr.: Harry Katlev

     • Modtaget Prix Italia, 1970.

     • For mezzo, tenor, bas, mandskor

     • 1 Fl, 1Trbn., 2 Keyb. (pno/cel./el.org), 1 perc. , Solo-Vl I+II+III, Solo Vla+I+II+III samt lydbånd

     • WH

      

     5.   Tårnet (eng. The Sound of Your Echo)

      • Film(opera), 9 min.

      • For Sopran, 4 cor, Key I (pno/celest.), Key II (pn/el.org.) Key III (pno/campanella) 2 Perc, 1 Timp.

      • Komp. 1966 efter digt af Cecil Bødker. Instr. Ole Askmann.

      • Uropført i Regina II Århus, 10.sep. 1973

      • Vokalsolist: Merete Bækkelund. Skuespiller: Lene Tiemroth

      • Minerva film. Ikke udgivet.

        

      6.   Cyclus for Stringed Instruments

       • Kammermusik, i alt 30 min., 1966,

       • I for Vla, Vlc, cb (1966, 1986) 6 min., Uropf. Rommer, J. Friisholm, Lind Hansen

        3. Version 10 min.

       • II for 3 perc. (1966, 1987). 7 min. Uropf. Bent Lylloff m.fl., 3. Version 2 perc. + harpe

       • III for Vlc. Solo og lydbånd (1966, 1981)  7 min. Uropf. J. Friisholm, 2. version Anders Grøn.

       • IV for strygeorkester 4, 3, 2, 2, 1 og 3 perc. 12 min. 2. version 10’

       • I, II og III uropført i DUT 22.10.1967 Thorvaldsens museum

       • IV uropført 19.5.1971 i DR af Per Dreier og Århus Byorkester

       • MC SUDM (Cyclus III) SUDM 026 (Anders Grøn)

       • WH

         

       7.   Flames (oprindelig: Music for Mozart orchestra)

        • For symfoniorkester, 1967. 10 min.

        • 2 Fl, 2 Ob, 2 Cl, 2 Fg, 2 Cor, 2 Tr, 2 Trbn., 1 Timp, Arci

        • Uropført 31.3.1971 Nikolai Kirke af Collegium Musicum, Dir. Lavard Friisholm, i 13. mands-version som er udgået.

        • WH

        • BL ønsker ikke værket opført

          

          

        8.  Deep (tidligere titler: Det ubevidste eller The unconscious)

        • Komp. 1967, 1982, 22 min.

        • I Agitato, II Brutalemente, III Magico

        • 1967 version for 3, 3, 3, 2; 4, 3, 3, 1; 1 imp, 3 perc. Arci (udgået)

        • 1971 version for 1, 1, 1, 1,; 1, 1, 1, 1Perc, 1, 1, 1, 1, 1

        • 1981 version 3, 3, 3, 3; 4, 4, 4, 1; Cel. Arpa, 3 Perc. Timp, Archi

        • 1971 version uropført 31.3. 1971 Nikolai Kirke af Coll. Musicum, Lavard Friisholm, dir.

        • Nyanmeldt til KODA 1982 som DEEP

        • 1982 version: Indsendt til DR Konkurr. 15.3. 1982. Indsendt til AASO slutn. April 82. Uropført; 25.4.1983, NUMUS, AASO dir. Tamás Vetö.

        • WH

         

        9.   Studies for two

         • 1967 13’ for Vlc, Perc

         • Uropført 29.10 1967 AUT. L. Friish, S. Ibstrup

         • Sendt i DR-TV juni 1969.

         • WH

           

           

         10.   Jomfru i fugleham (Maiden into Bird)/ Blood

          • Musik til ballet for symfoniorkester 1967

          • 1967 version 27 min.: 3, 3, 3, 2; 4, 3, 3, 1; Pno/Cel, Timp, 3 Perc, Arci, Tape

          • 1971 version 15 min.: 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1, 0; 1 perc, 1VlI, 1VlII, 1 vla, 1 vlc, 1cb (kasseret)

          • 1975 version 15’: 2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 0; timp, 3 perc, arci (korisk) and tape

          • 1971 versionen uropført af Collegium Musicum, dir. L. Friisholm. Nikolai Kirke,

          • 1975 versionen førsteopført af Ålborg Byork., dir. Jens Schrøder for DR

          • WH

           

          11.  Interferences

           • 1967, 6 min. 30 sek.

           • Elektronisk music, produceret I EMS Stockholm

           • Uropført 1968 i DR

           • CD Ljud 006

           • WH

            

           12.  Studies for three (Music Theatre for Three)

            • For mezzosopran, Vlc, Perc. Kammeropera.

            • 1968, 18 min.

            • Uropført AUT sep. 1968 Helle Halding, J. Friisholm, Suz. Ibstrup.

            • WH

             

            13.  Lydformning og kordramatik (New Choral Dramatics)

             • 1968. 30 satser. Rev. 1982 – 14 satser

             • Oversat til eng. og udgivet af Walton N.Y. USA

             • Oversat til tysk. Ikke udgivet.

             • Oversat til svensk. Ikke udgivet.

             • 2. Udgave 1982 revideret til 13 satser

             • WH, Walton

              

              

             14.  The clown of men (Menneskehedens gøgler)

              • Elektronisk musik, produceret i EMS Stockholm

              • 1968, 11 min.

              • Uropført AUT 1968

              • WH

               

              15.  A voyage of discovery into the strange inner and outer world of the piano (På opdagelsesfærd i pianoets sælsomme indre og ydre verden)

               • Elektronisk musik, produceret i EMS Stockholm

               • 1968, 8 min.

               • CD Ljud 006

                

               16.  Vand

               • Elektronisk musik for børn. Produceret i EMS Stockholm.

               • 1969, 6 min.

               • 1. Havvand 1’40’’, 2. Regnvand 1’40’’, 3. Vandhanevand 1’30’’, 4. Sodavand 57’’

               • (1. Seawater 2. Rainwater 3. Tapwater  4. Lemonade)

               • Udgivet som grammofonplade august 1970

               • Uropført i P1 DR 1970. Ib Planch Larsen.

               • WH EP  45-WH-1718

                

               17.  The End!? (Slut!?)

               • Instrumentalt teater for Vlc. Solo

               • 1969, 15 min.

               • Uropført i AUT 31.10.1969 af Jørgen Friisholm

               • Sendt i DR-TV 21.7.1972 under titlen Slut!? Koncertformens Sørgelige Endeligt.

               • WH

                

               18.  Medea-Suite

               • Elektronisk musik, produceret I HEMS Holstebro

               • 1969, 10 min.

                1. Det siges at daggryet er smukt 2’30”

                2. Ved det hellige træ i Mbongo 1’45”

                3. Eos med blodige fingre 5’20”

               • Uropført 20.9.1969

               • WH

                

               19.  Winds

               • Instrumentalteater. For blæserkvintet og lydbånd.

               • 1970, ca. 15 min.

               • 1. version: Uropført 19.11.1970 i AUT af den danske blæserkvintet

               • 2. version: for performers MW-2 forår 1990. 1988, 11 min.

               • WH

                

               20.  Intersection

               • For orgel solo.

               •  1970. 8 min., rev. 1986

               • A) Grafisk trykt udgave. B) CD F. Stengaards udgave. C) Ny grafik

               • Uropført 1.4.1970. Jesper Jørgen Jensen, Markuskirken Århus.

               • CD dacapo DCCD 9009 – Frode Stengaard

               • WH.

                

               21.  Syncretism

               • For Cl, Trbn, Vlc, Pno

               • 1970, 6 min.

               • Uropført 6. Sep. 1970 i AUT af Musical Workshop, Warszawa (MW2, Zygm. Krause)

               • CD VMM 2024 – MW2

               • WH

                

               22.  Three mobiles

               • Instrumentalteater. For accordion, perc, guitar.

               • Skrevet til Mogens Ellegaard, Bent Lylloff, Ingolf Olsen. Ikke opført

               • 1971, 8 min.

               • Omarbejdet til MW2, 1988 oktober. 11’.

               • Fl, Vc, Pno.

               • Uropført 29.4.1990 af MW2 i Sukkerkogeriet (FUT koncert)

               • WH

                

               23.  Tide

               • For symfoniorkester

               • 1971. 14 min.

               • 1971 version 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1, 0; 1 Perc, arci (solistisk) (kasseret)

               • 1975 version 2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 0; 1 Timp, 3 Perc, Korisk Arci

               • 1977 version 2, 2, 2, 2; 2, 2, 2, 0; 1 Timp, 3 Perc, Korisk Arci (få ændringer)

               • Uropført i Nikolai Kirke af Collegium Musicum, dir. L. Friisholm 31.3.1971

               • WH

                

               24.  A) Revolution B) Fædrelandssang

               • Revolution

                1969 for bl. kor (kordramatik), 7 min. Uropført af Gunna Knudsen, Minna Nyhus, Hanne Ørvad, Else-Marie Hviid, Niels Hemmer Pihl, Henrik Krogh Christensen, Kurt Lantz og Lars Waage, dir. Bent Lorentzen

               • Fædrelandssang

                1971, for bl. Kor,  4’

                Grafisk parafrase over Krøyer-Oehlenschlägers ”Der er et yndigt land”

                Uropført på Fuglsøcentret v. DAKU’s Korlederseminar

                

               25.  Friiisholm

               • En komposition for film.

               • Instruktion: BL. Kamera: Jørgen Roos. Statens film central

               • Uropført 29.11.1971

               • Minerva film

                

               26.  This morning

               • Korsats for SSA. Med anon. fransk tekst fra 1200-tallet oversat til engelsk af Davison & Apel.

               • 1971, 5 min.

               • NOMUS bestilling til E. Pohjola, Finland, Tapiola-koret

               • Revideret (omfattende) 1994

               • WH, Walton

                

               27.  5 easy piano pieces

               • 1971, 8 min.

               • 1. Waves, 2. Contrasts, 3. Waves, 4. Bells, 5. Waves

               • Uropført NMPU aug. 1971

               • Dacapo 8. 224246 – Erik Kaltoft

               • WH

                

               28.  Three Chinese choral songs

               • Tre digte af Mao Tse-Tung oversat af Jan Bredsdorff

               • For kor med tre lige stemmer. 8 min.

                A: Tapoti 1970, 3’ - I. M. Grells kor i Århus

                B: Fe-hulen 1970, 3’ – Fra kyst til kyst konkurrencen DR

                C: Vinterskyer 1971, 2’ – Sangerdyst DR 1972

                Engelsk: A: Tapoti, B: The Fairy Cave, C: Winter Clouds

               • MC RSK (Rørkjær) 12 – 14 – 20     CD Danica DCD 8198 – Sct. Annæ Pigekor, dir. Erling Pedersen

               • WH

                 

               29.  Quartz

               • For solo vl.

               • 1971, 9 min.

               • Uropført 27.4.1976 AUT af Ove Vedsten Larsen

               • CD Helikon CD 1067 - Helge Slaatto (2012)

               • WH

                 

               30.  Granite

               • For solo vlc.

               • 1971, 8 min.

               • Uropført 27.4.1976 AUT af Anders Grøn

               • MC SUDM 006

               • WH

                 

               31.  4 wavegames

               • Kordramatik SSA

               • 1972, 5 min.

               • Bestilt og uropført af Radiodrengekoret dir. H. Elbirk

               • Revideret 1986 til mere traditionel notation til NORBUSAM

               • WH

                 

               32.  The bottomless pit (Afgrundens brønd)

               • Elektronisk musik (oprindelig til ballet), produceret i BLs hjemmestudie.

               • 1972, 24 min.

               • Baseret på Johannes Åbenbaring kap. 8-9-10. Koreografi: Merete Bergersen

               • Dansk: 1. Luften, 2. Vandene, 3. Bjerget, 4. Solen, 5. Afgrundens brønd, 6. Drivende skyer/flydende lava, 7. Lysende regnbue/rindende vandløb

               • Engelsk: 1. The Heavens, 2. The sea, 3. The earth, 4. The Sun, 5. The bottomless pit, 6. Clouds and lava, 7. Rainbows and rivers

               • NOMUS bestilling til Nord. Musikdage i Oslo 1972. Uropført på Høvikodden 3.8.1972.

               • Dele af komp. brugt i Jørgen Roos’ film om Keops-pyramiden (Bånd på SB)

               • LP POINT PLP 5072

                 

               33.  Quartetto barbaro

               • Strygekvartet, 1990, 24’

               • Homage to Béla Bartók

               • Opr. Quartetto rustico 1972:

                1. 1972 version, grafisk fotomontage af  Bartok-noder fra strygekvartet

                2. 1976 version, trad. nodeskrift (skitse)

                3. 1978 version, ny trad. nodeskrift til Kontra-kvartetten (uropført)

               • Quartetto rustico revideret -> Quartetto barbaro (1990)

               • Uropført som nyt stykke (med opusbetegnelsen 35)

               • Færdigkomponeret 26. Jul. 1990. Varighed 24 min.

               • For strygekvartet. Uropført af Smith Quartet på ”Musiana” (Louisiana) 28. aug. 93

               • I. Moderato, II. Tranquillo, III. Sostenuto, IV. Misterioso, V. Furioso

               • WH

                

               34.  Four Chinese Choral songs

               • Fire digte af Mao Tse-Tung oversat af Jan Bredsdorff

               • 1972, 7 min.

               • Uropført af  Radiokoret med Jørgen Berg

                1. A: Nytårsdag 1929, 2 min.

                2. B: Huich’ang, 2 min.

                3. C: Loushan passet, 1 min.

                4. D: Ode til blommetræets blomst, 2 min.

               • Eng.: A: New Year’s Day, B: Huich’ang, C: The Loushan pass, D: Ode to the plum blossom

               • WH

                

               35.  Cloud-drift (tidligere kaldet NUBES)

               • Elektronisk musik – 4 kanaler

               • 1973, 8 min. (rev. 75)

               • Uropført AUT 22.2.1973

               • LP POINT PLP 5072

                

               36.  Puncti (tidligere kaldet PUNCTA)

               • For orgel solo

               • 1973, 4 min., rev. 1986

               • Uropført af Knud Vad; Neppel, Holland

               • Tildelt førstepris ved Stockholms orgelfestival 1973

               • CD dacapo DCCD 9009 Frode Stengaard

               • WH

                 

               37.  Umbra

               • For sologuitar

               • 1973, 9 min.

               • Uropført af Leif Christensen AUT 30.maj, 1976

               • Opr. delvis grafisk notation. Revideret 1987 til mere traditionel notation, uropført af Erling Møldrup 24.1.88. FUT.

               • SUDM-MC   CD DACOCD 594 – Erling Møldrup

               • WH

                

               38.  Luft

               • 1973, 7 min.

                A: Elektronisk musik for børn

                1. Sommerluft, 2. Vinterluft, 3. Damp, 4. Ballonluft

                Uropført Norske Rikskonsertene 4.11.1974

                B: For solo percussion 1985, 12’ – Denne version er trukket tilbage

                1. Sommerluft, 2. Damp, 3. Vinterluft

                Uropf. af Gert Sørensen 2. august 1987, Lerchenborg

                

               39.  Die Musik kommt mir aüsserst bekannt vor! (Dette er vist noget af Mozart!)

               • Opera for Soubrette, Sopran, Kavalerbaryton, Basbuffo og 4 kan. lydbånd

               • Tekst sammensat af komponisten ud fra tyske udgaver (Peters) af Mozarts libretti

               • 1974, 45 min.

               • Uropført 3.5.1974, Kieler-operaen. Instr. Joachim Klaiber.

               • CD Helikon HCD 1012 – Aixa Maria Rodriguez-Vosberg, Toni Sellers, Jürgen Linn, Hans Werner Bramer, dir. David Jackson

               • WH

                

               40.  Triplex

               • For orgel solo

               • 1974, 10 min., rev. 1986

               • Uropført af Knud Vad. Norden. Tyskland 1974

               • CD dacapo DCCD 9009 – Frode Stengaard.   CD dacapo 8.226568  –  Jens E. Christensen

               • WH

                 

               41.  Mosca

               • Kordramatik

               • 1974, 5 min.

               • Bestilt af Radiodrengekoret og uropført af samme 1974, dir. M. Schønwandt

               • (stærkt revideret version af Blindebuk (ej nævnt i værklisten, it. Mosca), som herved kasseres)

               • WH

                

               42.  Groppo

               • For orgel solo

               • 1975, 12 min., rev. 1986

               • Uropført i Sorø Klosterkirke af Karl Erik Welin, 6.8.1975

               • Præmieret af SK

               • CD dacapo DCCD 9009 – Frode Stengaard

               • WH

                

               43.  Purgatorio

               • For blandet kor. Tekst: H. M. Enzensberger.

               • 1975, 5 min.

               • Komp. efter opfordring af NDR-koret i Hamborg

               • Uropført 19.10.1978 i Hamburg af NDR-koret, i serien Das neue Werk.

               • WH

                

               44.  Carnaval

               • 1976, 19 min. (begge versioner)

               • Version A: For Sprechstimme, sopran og bas med 4 kan. tonebånd

               • Tekst: BL

               • Version B: for mezzo, Fl, Cello, Guitar, Perc (1990). Uropført af JANUS 17.3.91

               • A: Uropført WDR Grosse Sendesaal 13.6. 1976. Gisela Kontarsky (skuespiller), Carla Henius, William Pearson.

               • WH

                

               45.  Fiddler’s concerto (Partita Popolare)

               • 1976, 12’ (rev. 1994, opr. Version udgået)

               • Concerto Grosso for strings and bells. Based on Scandinavian Fiddler music

               • Bestilt af DR Uropført 14.3.1979. Radioens Underholdningsorkester, dir. Frans Rasmussen.

               • 2. Version bestilt til Unge Solister. (Esbjerg + Holstebro Musikskoler).

               • WH

                

               46.  Nimbus (tidl. Nimbo)

               • For orgel solo

               • Komp. 1977, 8 min., rev. 1986

               • Uropført af Knud Vad Sorøfestivalen 5.7.1978

               • CD dacapo DCCD 9009 – Frode Stengaard

               • WH

                

               47.  3 madrigals

               • For SATB Kor. Færdigkomp. 11.aug.1977

               • 1977, 11 min.

                1. Marion, 4min.

                2. Brunette, 4 min.

                3. A Paris, 3 min.

               • Bestilt af Cæciliakoret, Aarhus og betalt af SK.

               • Uropført 3.11.1980 af Cæciliakoret, dir. Johs. Nielsen. Aarhus Kunstmuseum

               • WH

                

               48.  Cruor

               • For orgel solo

               • 1977, 7 min., rev. 1986

               • Uropført af Karl-Erik Welin. NUMUS 9.5.1978. Århus Domkirke

               • CD dacapo DCCD 9009 – Frode Stengaard

               • WH

                

               49.  Colori

               • For piano solo

               • 1978, 22 min.

                1. Rosso, 4 min.

                2. Bianco, 4 min.

                3. Oro, 4 min.

                4. Azzurro, 5min.

                5. Nero, 5 min.

               • Uropført  af  Elisabeth Klein på “Komponistportræt” på Louisiana 10.12.1978

               • MC DMAMC 050 –  Elisabeth Klein   CD Dacapo 8.224246 – Erik Kaltoft   

               • WH

                

               50.  On Done Trikanilje

               • For lige stemmer

               • 1978, 4 min.

               • Bestilt af Radiodrengekoret. Revideret til Kons. Børnekor, dir. Margrete Enevold

               • Ingen officiel uropførelse (så vidt vides)

               • Tryk: Reimers

                

                

               51.  Visions (tidligere Visione)

               • Elektronisk musik. 4 kanaler.

               • Færdigkomp. okt. 1978, 8 min.

               • Bestilt af DR i 1974. Uropført i DR 14.3.1979

               • LP POINT PLP 5072

               • Ikke udgivet

                 

               52.  Contorni

               • Trio for vl., vlc., pno (klavertrio)

                • 2. version for cl., vlc., pno. (klarinettrio)

                • Færdigkomp. 28.12.1978, 13 min. Revideret som Contours, 2002

                • Uropf. af 1. verion i DUT 27.1.1980. 2. version skrevet til LIN ensemble

                • CD dacapo 8.226 503 ­– Jalina Trio

                • WH

                  

                53.  Danish soundscape

                • 1979, 3 min. Elektronisk musik.

                • Bestilt af DR. Uropført 25.3.1979 i Musikmagasinet

                • Ikke udgivet

                  

                54.  Eine wundersame Liebesgeschichte/ A Wondrous Love Story / Tristan-Variationer

                • Opera. For sopran, baryton, tenor og 4 kanalers lydbånd.

                • Libretto af Michael Leinert og komponisten

                • Bestilt af Bayerische Statsoper

                • Færdigkomp. maj 1979, varighed: 69 min.

                • Uropførelse 2.12.1979. Catherine Gayer, Hans Wilbrink, Fritz Uhl. Instr. Roland H. Adler

                Udtog: Tristan und diu Künigin 1987. Tape eller ensemble: Fløjte, cello, guitar, perc.

                • Uropført 1.5. 1987.

                 • CD Kontrapunkt 32267 – Lone Rasmussen, Morten Frank Larsen, dir. Flemming Windekilde

                 • WH

                   

                 55.  Samba

                 • Version A: For Cl., Trbn., Vlc., Pno.

                 • Færdigkomp. 13.5.1980. 7 min.

                 • Bestilt af The Warszaw Music Workshop

                 • Uropført 23.9.1980 Warszaw Autumn af The Warszaw Music Workshop

                 • Version B: Fl, Cl, Vlc, pno.

                 • MC SUDM 007

                 • WH

                  

                 56.  Concerto for oboe

                 • For Obo og mindre orkester: Fl, C.i, Cl., Fg., Tr., 2 Cor., 1 Trbn., Clst., 2 Perc. Timp., 6Vl. I, 6 Vl. II, 4 Vla., 4 Vlc., 2 Cb.

                 • Færdigkomp. 29.8.1980. 19 min.

                 • Uropført 18.2.1982 ved DR Torsdagkoncert med O. H. Dahl og RSO, dir. Wakasugi

                 • CD: dacapo 9314 – Merete Hoffmann/Aarhus SO, dir. Frans Rasmussen

                 • WH

                   

                 57.  Ammen dammen des

                 • For 2-stem. Kor., 7 min.

                 • Færdigkomp. jan. 1981.

                 • 1. Ente Bente Fedte, 1min., 2. Ohn Dohn Dehn, 1 min., 3. Oppe på en trappegang, 1min., 4. Tegneserie, 1,25 min., 5. Bløp, Tap, Dameskrå 1,33 min., 6. Ammen Dammen Des, 1min.

                 • Uropførelse af  Ente Bente, Tegneserie, Bløp. 27.3.1982; DUT’s Børnemusikweekend på Zahles seminarium. Kor: Blåklokkerne.

                 • WH

                   

                 58.  Round

                 • For saxofon solo (Es alt-sax). Findes i flere versioner, bl.a. version C for euphonium, er også blevet spillet på tuba.

                 • Færdigkomp. 11.3.1981. Varighed: 6 min.

                 • Uropf. “Aspekte” Salzburg 20.6.1981, David Pituch

                 • I. Ben ritmico, II. Misterioso, III. Tranquillo, IV. Ben ritmico

                 • SUDM MC - SUDM 026 – Per Egholm

                 • WH

                   

                 59.  Klovnen Toto

                 • Kammeropera, 90 min.  Libretto af komponisten.

                 • For 6 sangsolister, 3 skuespillere og kammerensemble: Cl., Tr., Trbn., Pno., Perc., Vl., Vla., Vlc., Elektronik - 9 musikere

                 • Færdigkomp. 10.2.1982, Tysk version færdig jan.1989

                 • Bestilt og antaget af Det Kgl. Teater. Uropført 2.10.1985. Instr. Sam Besekow

                 • Ikke udgivet

                  

                 60.  Sol

                 • Orgel solo

                 • Færdigkomp. maj 1982, 10 min.

                 • Uropført af (og tilegnet) Karl-Erik Welin i Sorø 28. Juli 1982

                 • Rev. 1996. Uropført 27.2.96 af Jens E. Christensen

                 • CD Kontrapunkt – Jens E. Christensen

                 • WH

                   

                 61.  Lines

                 • Saxofonkvartet (S.A.T. Bar.) 1989, 8 min. Uropf. 3.8. 1990 på Ebeltoft Festival (Farvergården)

                 • Opr. version for ob., cl., sax, fag. Færdigkomp. 4. Maj 1982 - Udgået

                 • Komp. og uropf. juni 1982; Hämeenlinna (under titlen ”Linea”)

                 • CD: Kontrapunkt 32051­– Ny Dansk Saxofonkvartet

                  

                 62.  Wunderblumen

                 • Færdigkomp. i particel 13.6.1982

                 • (Rentegn. og instr. 20.1.1984). For 12 instrumenter: Fl., Ob., Cl., Fg., Cor., Perc., Pno., Vl. I, Vl. II, Vla., Vlc., Cb. Varighed 14 min.

                 • Uropført 24.4.1985 NUMUS. Musikere fra Aarhus SO, dir. Flemming Vistisen

                 • LP POINT PLP 5061 - Musikere fra Aarhus Symfoniorkester, dir. Flemming Vistisen

                 • WH

                  

                 63.  Mambo

                 • Version A: for Cl., Vlc., Pno.

                 • Færdigkomponeret 25. okt. 1982. Varighed 10 min.

                 • Uropført 12.12.1982 i FUT af Den Fynske Trio

                 • Version B: for standard symphony orchestra.      Færdigarr. 17.12.2002 til Masterpiece. Varighed 6 min. (midterafsnit fjernet)

                 • CD Paula PACD 57  Version A – Den fynske trio

                 • WH

                  

                 64.  5 motetter

                 • Tekster fra Esajas og engelsk journalistik

                 • 1. Quoniam stellae caeli

                  Motet for SATB-kor, a cappella. Varighed, 4 min.

                  Færdigkomp. nov. 1982. Uropført 30.8.83 af Ballerup Kammerkor (Frede V. Nielsen) Vestkirken

                 • 2. Propterea dilatavit

                  Motet for SATB-kor, a cappella. Varighed 3½ min.

                  Færdigkomp. nov .1982. Uropført 30.8.83 af Ballerup kammerkor (Frede V. Nielsen) Vestkirken

                 • 3. Ululate

                  Motet for SATB-kor, a cappella. Varighed 3½ min.

                  Færdigkomp. feb.1983. uropført DR 14.5.85, Koncertforeningens kor (Steen Lindholm).

                   

                 • 4. In ira Domini

                  Motet for SATB-kor, a cappella. Varighed 4½ minut.

                  Færdigkomp. feb.1983. Uropført 23.8.1984 Koncertforeningens kor (Steen Lindholm). Nikolaj kirke

                 • 5. Qui fugerit

                  Motet for SATB-kor, a cappella. Varighed 3 min.

                  Færdigkomp. feb. 1983. Uropført DR 14.5.85 Koncertforeningens kor (Steen Lindholm).

                 • Varighed i alt 18½minut

                 • WH

                   

                   

                 65.  Warszawa

                 • For basklarinet og klaver

                 • Færdigkomp. feb. 1983, 10 min.

                 • Uropført NUMUS 28.4.1983 af Jens Schou og Rosalind Bevan

                 • Version B for Alto sax og klaver (til David Pituch)

                 • WH

                  

                 66.  Paesaggio

                 • For seven instruments: Fl, Ob., Cl., Fg, Cor., Vl., Vla.

                 • Færdigkomp. 12. Juli 1983, 12 min.

                 • Uropførelse DR mandagskoncert 19.9.1983. Bestilt af DR. Uropført af Koenig-ensemblet + Hans Stengaard. Dir. Jan Latham Koenig

                 • MC  SUDM 026 – Vestjysk Kammerensemble, dir. Svend Aaquist Johansen

                 • WH

                  

                 67.  Diamond

                 • For soloklarinet

                 • Færdigkomp. 6.10.1983, 10 min.

                 • Bestilt af klarinettisten F. Gerard Errante, USA

                 • Uropført af Mette Bugge Madsen ved minifestival i AUT, Helsingør Teater 1.12.1984

                 • WH

                  

                 68.  Paradiesvogel

                 • Homage to Kazimierz Serocki

                 • For seven instruments: Fl., Cl., Vl., Vlc., Gui., Perc., Pno.

                 • Færdigkomp. 15. Nov. 1983, varighed 12½ min.

                 • Uropført 7. maj 1984 Warszawa  af ensemble dir. af Stanislawa Welanyka.

                 • Opført 27.september på Warszawa Efterår af ensemble dir. af Bent Lorentzen.

                 • Vandt førstepris ved den international konkurrence Kazimierz Serocki 1984

                 • Okt. 1984: Udført stemmematerialekorrektion

                 • LP – POINT PLP 5061 (var. 16 min) - Musikere fra Aarhus Symfoniorkester, dir. Flemming Vistisen

                 • WH

                  

                 69.  Graffiti

                 • A cappella, blandet kor

                 • Færdigkomp. 16.2.1984, varighed 10 min.

                 • Bestilt af Det Danske Akademi til Stiftelsesfesten 31.3.1984

                 • Uropf. Af Lille Muko (Kåre Hansen)

                 • WH

                  

                 70.  Concerto for cello

                 • For cello and orchestra: Fl., C.i., Corno bassetto, Fg., Cor., Arpa., 2 Perc., Timp., Archi. Tilegnet Erling Blöndal Bengtsson

                 • I. Sonore – Fluente – Agilato, II. Misterioso – macabre, III. Alla samba, IV. Magico – agitato.

                 • Færdigkomp. 11.5.1984, rev. 2003. Varighed 25 min.

                 • Uropført 4. April, 1986, Fredagskoncert. Erling Blöndal Bengtsson, Radiosymfoniorkestret, dir. Oliver Knussen

                 • WH

                  

                 71.  Luna

                 • Orgel solo

                 • Færdigkomp. 22. Juni 1984, varighed 10 min.

                 • Uropførelse 5.9.1984. Knud Vad, Sorø festival.

                 • Tildelt præmie ved 1. Concorso Internazionale di Composizione Organistica ‘Olivier Messiaen’ 1988

                 • CD Kontrapunkt 32298 – Jens. E. Christensen (var. 8.59)

                 • WH

                  

                  

                 72.  Latin suite I

                 • Version A for 4 perc., without Harp + Symphony orchestra

                 • Version B for 3 perc. + Harp + Symphony orchestra

                 • Version C for 4 perc., without harp, Symph. Band (Harmoniorkester)

                 • Satser: Son Montuno, Tribo, Cha Cha, Son Montuno

                 • Komp. færdig 3.9.1984, 11 min.

                 • Version A Uropført ved Gilleleje Kursuscenter (seminar om ny dansk musik) Lejligh.ork.

                 • Version B Uropført 3.11.1984 af Frederiksberg Amts Musikskoles Symfoniorkester, dir. Torben Ellegård Frederiksen

                 • Version C (Harmoniorkesterversion) uropført 19.3.1987 af Lyngby-Tårbæk harmoniorkester, dir. Inge Fabricius. Centersalen, Lyngby.

                 • Harpeversion (B) indspillet som radioproduktion af RUO, dir. Frans Rasmussen

                 • WH

                   

                 73.  Concerto for piano

                 • For piano and orchestra

                 • I. Tranquillo – molto agitato, II. Misterioso, III. Grottesco IV., Molto agitato

                 • Færdigkomp. 15.10.1984, Varighed 21 min.

                 • Uropført 11.1.1985. Bestilt og uropført af Rosalind Bevan og Odense Symfoniorkester, dir. Tamás Vetö. (Odense Byorkester, Musiknytår)

                 • Version A: 2 fl., 2 ob., 2 cl., 2 Bn., 2 Tr., 2 Hn., 2 Trbn., Tuba, 3 Perc., Timp., Str. orch.

                 • Version B: Sinfonietta

                 • Awarded Vienna Modern Masters recording award 1991  

                 • CD VMM 3009 (Version A), Bronislawa Kawalla, Slowak Radio Symphony orchestra dir. Szyman Kawalla    CD DCCD 9009 (Version B) Erik Kaltoft, Aarhus Sinfonietta dir. Søren K. Hansen

                 • WH

                  

                 74.  Genesis

                 • For kor og symfoniorkester

                 • I. Dies Unus, II. Dies Secundus, III. Dies Tertius, IV. Dies Quartus, V. Dies Quintus, VI: Dies Sextus, VII. Dies Septimus

                 • Tekst: Liber Genesis, Biblia Vulgata kap.1, 1-5, 6-8, 9-13, 14-19, 20-23, 24-31, kap. 2, 1-3.

                 • Genesis V færdigkomp.  6.12.1984. Genesis I-VII færdigkomp. i particel 31.12.91.

                 • Genesis V: Bestilt af DAKU og Statens Kunstfond. Varighed 15 min. Hele Genesis I-VII bestilt af DR. 80 min.

                 • Genesis V Uropført af Cæciliekoret, Gemengd Koorale Vedel, Belgien, Århus Symfoniorkester, dir. Ole Schmidt.

                 • 3 Fl., 3 Ob., 3 Cl., 3 Fg., 4 Cor., 3 Tr., 3 Trbn., Tuba, Arpa, 3 Perc., Timp. Bl. Kor og strygere

                 • Genesis I-VII bestilt af DR. Færdigkomp. 5.3.92. Uropført 3.2.94 i Grundtvigskirken. RSO, RK, dir. Leif Segerstam. Solister: M. Bjerno, G. Päevatalu, Aa. Haugland. 80 min.

                  

                 75.  Mars

                 • For orgel solo

                 • Færdigkomp. 26.3.1985, Varighed 12 min.

                 • Bestilt af FUT til Assens. Uropført Vor Frue Kirke, Assens, Frode Stengaard 28.7.1985

                 • MC  SUDM 026 (Frode Stengaard)

                 • CD Kontrapunkt  32298 ­­– Jens E. Christensen (var. 11.46)

                 • WH

                  

                 76.  Dunkelblau

                 • For Fl., Va., Harpe. Varighed 10 min.

                 • Færdigkomp. 26.9.1985

                 • Uropført 2.2.1986 af bestilleren Den danske Harpetrio i DUT på Det Kgl. Danske Musikkons.

                 • MC SUDM 026 – Den danske Harpetrio

                  

                 77.  Fackeltanz

                 • Opera / Musikalisch-szenisches Ritual im 4 Bilder, Var. 106’

                 • Tekst: Michael Leinert og Komponisten efter den tyske folkevise om ’De to søstre’

                 • Færdigkomp. 30.1.1986, varighed 106 min. (Indleveret til Liebermannpreis og Dresden: Weberkonkurrence)

                 • 6 operasolister. Fl., Ob., Cl., Hrn., Perc., Pno., Vl., Va., Vc., Cb.

                 • Uropført Ebeltoft Festival 29. Juli 1993 – Cargohallen, Tirstrup Lufthavn

                 • Instr. Michael Leinert, Scenograf: Pia Maanssen, Blidelil: Anne Margrethe Dahl, Gerborg: Jayne Casselman, Tidmand: Andreas Näck, Himer: Jesper Brun-Jensen, Gro: Else Mogensen, Signe: Christa Platzer. Dir. Mogens Dahl, Koreograf: Terence Ho Sin Hang. Peter Risgaard, produktion og lys, Lars Frederiksen Fl, Max Arved Ob., Niels Thomsen cl., Marc Hughes hrn., Jørgen Hald Pno., Frans Hansen perc., Franciszek Lejczak vl., Sune Ranmo va., Inger Guldbr. Jensen vc., Frank Reinecke cb.

                 • WH

                  

                 78.  Auschwitz

                 • For blandet kor a cappella

                 • Tekst: Birgit Filskov

                 • Færdigkomp. 6. Feb.1986 (1. Version 2 min.) (rev. 1989 4½ min.) til DAKU flygtningehjælp 1986. Uropført i Vestkirken af Cantarelle-koret, dir. Edith Lorentzen 16.4.89

                 • WH

                  

                  

                 79.  Plant et træ

                 • For blandet kor a cappella

                 • Tekst: Jørgen Christian Hansen.

                 • Færdigkomp. 7. Feb. 1986, 2½ min.

                 • Til DAKU og ‘Plant et træ’-aktionen.

                 • Uropførelse: Klerkekoret, Dir. Lene Lorentzen. Husomvold Kirkes musikaften 15.4.86.

                 • WH

                  

                 80.  Olof Palme

                 • For blandet kor a cappella

                 • Tekst af komponisten frit efter avistekster

                 • Færdigkomp. 12.3.1986, 5 min.

                 • Til Danske amatørkors komponistsymposion i Middelfart 22.-23.marts 1986

                 • Uropførelse 12.7.1987 v. Internationale Chorbewerb, Schloss Porcia, Spittal/Drau (Østrig) af ”Con spirito” Oslo, dir. Helge Birkeland.

                 • Tildelt 1. pris i ”Internationaler Kompositionswettbewerb für Chormusik” 1987

                 • WH

                  

                 81.  Concerto for saxophone

                 • For saxophone, winds and percussion.

                 • Færdigkomp. 10.6.1986, 23 min.

                 • Uropførelse 6. marts 1987. David Pituch, RSO, dir. David Epstein. Fredagskoncert

                 • Honorally mentioned at Barlow Endowment 1986

                 • WH

                  

                 82.  Sirrum

                 • For klaver

                 • Færdigkomp. 20. aug. 1986, 3 min.

                 • Til Charlotte Schiøtz’ klaverskole På kryds og tværs

                 • WH

                  

                  

                 83.  Goldranken

                 • For klaver

                 • Færdigkomp. 11. juni 1987, 11 min. Til Erik Kaltoft.

                 • Uropførelse Aalborg Kunstmuseum, 7. nov. 1987 NUT, Ålborg,

                 • CD Dacapo 8.224246 ­– Erik Kaltoft.    CD  CRS 9664 – Kristian Rasmussen

                 • WH

                   

                   

                 84.  Comics

                 • For entertainer og professionelt symfoniorkester samt en række amatører. Tenorsax, stor perc. Gruppe, elec. Guitar (bas), Børnekor, Voksenkor samt en dansegruppe.

                 • Færdigkomponeret 16. nov. 1987

                 • Uropført 27. aug. 1988 i Marselisborghallen af Thomas Eje, Århus SO, dir. Frans Rasmussen . Børnekor og elever fra Århus folkemusikskole. Chrysilliskoret, Koriosum

                 • CD Danacord DACOCD 501 (Medvirkende som ovenfor)

                 • Samfundet

                  

                 85.  Latin suite no. 2

                 • (a) For symphonic band (harmoniorkester)

                 • (b) version for Brassband  E & S

                 • (c) version for symfoniorkester. CD Esbjerg

                 • Satser: I. Mambo – II. Caixa do divino – III. Aboios  - IV. Mambo

                 • Færdigkomp. 3. dec. 1987, 12 min.

                 • Uropført NAMU (konkurrence) Odense 24.6.1988. Rødovre Harmoniorkester, dir. Jørgen Jensen

                 • CD AHA 1008 (version c) – Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester, dir. Poul la Cour

                 • Engstrøm og Sødring

                  

                 86.  Tordenskiold

                 • Version a) For kor (male choir)

                 • Version b) for bassanger, 4 trbn. og tuba.

                 • Færdigkomp. 1.3.1988, 9 min. (version a)

                 • Uropført 4.8.1990. Ebeltoft Festival Fregatta. (version b)

                 • Satser: I: 1714, 26 Juli, Lindenæs. II.: Quinder, III.: Frederik IV’s adelsbrev, IV.: 1717, 7. okt., Götaelven

                 • Tryk: Børnekorenes Nodesalg

                  

                  

                 87.  Nachtigall

                 • Version a) for piano and live electronics

                 • Version b) for klaver og basklarinet

                 • Færdigkomp. 30. marts 1988, 14 min. (version a)

                 • Uropført NUMUS 27.4.1988 Erik Kaltoft (og Frans Novak)

                 • CD dacapo 8.224246 (version b) – Erik Kaltoft og Jens Schou

                 • WH

                  

                 88.  Septimus angelus

                 • For blandet kor og trombone

                 • Færdigkomp. 5.8.1988, 17 min.

                 • Forlag D.S.M.K.

                 • Uropført AUT med Århus Studiekor 5. marts 1989. Dir. Erik Bjørn Lund, Rolf Sandmark, trb. Det jyske Musikkonservatorium

                 • Ikke trykt

                  

                 89.  Ich bin eine Rose

                 • For mezzosopran eller sopran, claves/Fløjte, Bass Fl./guitar, El. Bass/Percussion vibe + dir. + saw. - Version a) Tysk/sopran, version b) Engelsk/sopran, version c) Tysk/mezzo d) engelsk/mezzo

                 • Færdigkomp. 5. 12. 1988, 17 min.

                 • Bestilt af DR. Uropførelse i DR 20. 2.1989. Radiokoncert af ensemblet L’art pour l’art

                 • WH

                   

                   

                 90.  Two choral songs to Enzensberger: Prozession og Mund

                 • 1) Prozession (nr. 1 af Two songs to Enzensberger)

                  For blandet kor. Tekst H. M. Enzensberger

                  Færdigkomp. 28. dec. 1988, rev. I april 1989

                  2. præmie i Europees Poëzifestival

                  Uropført 20.1.1990. Belgiske radiokor, Leuven, Belgien

                 • 2) Mund (nr. 2 af Two songs to Enzensberger)

                  For blandet kor + 3 solister. Tekst: Hans Magnus Enzensberger

                  Færdigkomp. 3.10.1989, 5 min.

                  Uropført 25.2.1990. Radiohuset DR, Radiokammerkoret, dir. Kåre Hansen.

                  Bestilt af DR

                 • (Der var opr. 3 sange, men nr. 3 Middleclass blues er trukket tilbage)

                 • WH

                   

                   

                 91.  Alpha and omega

                 • Trombone og orgel

                 • Færdig komp. 19. juni ’89. Var. 15 min.

                 • Uropført 7.2.1990. Vor Frelsers Kirke. Jens Engel og Jens E. Christensen

                 • CD PACD 83 – Niels-Ole Bo Johansen og Ulrik Spang-Hanssen (Embedsmandsduoen)

                 • Engstrøm og Sødring

                  

                 92.  Alskens dansk

                 • For blandet kor a cappella. Færdigkomp. 14. juli 1989

                 • Bestilt af DAKU i forbindelse med BLs udnævnelse til ”Årets korkomponist”.

                 • Uropført 26.1.90. DAKU Landssekretariat

                 • Fuld version: 13½ minut:

                  1. Fald på knæ min rose, 3 min.

                  2. Dejligste rose, 3 min.

                  3. Den arme bonde, 2 min.

                  4. Atus Satus Cusatus, 2½ min.

                  5. De kække nonner, 3 min.

                 • Dejligste rose: Version b): Bas + 5 Basuner. Uropført  3.8.90   Version c): Bas og orgel;

                 • Version c indsp. CD a) Kontrapunkt 32214  - Aage Haugland og Jens E. Christensen –  b) dacapo 8.226568  -  Morten Frank Larsen + Jens E. Christensen

                 • Atus Satus Cusatus: Version B: Bas + 5 basuner

                 • Egtved

                  

                 93.  Venezia

                 • Version A For harmoniorkester

                 • Færdigkomp. 14. sep. 1989, 11 min.

                 • Bestilt af TONICA. Uropført 6. juni 1990, Musikhuset Århus af TONICA, dir. Mogens Dahl  

                 • Version B: for 11 Brass instr. and 2 Perc. (1994) Uropført 12.2.1995. Royal Danish Brass, Vor Frelser Kirke

                 • Version C: For sinfonietta

                 • Version D: For symfoniorkester

                 • Engstrøm og Sødring

                  

                 94.  Carillons I

                 • For klokkenist (percussion) og pantomimers

                 • Færdigkomp. (1. udkast) 30.11.89, 7 min.

                 • 1. H. C. Andersens ’Kejserens nye klæder’ (The King’s new clothes), 2. H. C. Andersens ’Svinedrengen’ (The swineheard), 3. Dansk Folkemelodi: ’Højt på en gren en krage’ (The crow)

                 • Uropført på torvet foran Ebeltoft gamle rådhus ved åbningen af Ebeltoft festival 1. aug. 1990. Poul Chr. Rasmussen klokker, dramagruppen i Ebeltoft. Instruktion: Daniel Bohr/Kirsten Due Kjeldsen

                 • Ikke udgivet

                  

                 95.  Intrada

                 • For 2 kornetter, Horn, Euphonium, Tuba

                 • Færdigkomp 20.3.1990, 9 min.

                 • Uropført Aarhus Brass på NUMUS 27.4.1990 kl. 20.30, Musikhuset lille Sal

                 • CD Paula PACD 82 – Århus Brass Quintet

                 • Engstrøm & Sødring

                  

                 96.  Farbentiegel I

                 • For Eb alt sax + piano. Til David Pituch

                 • Færdigkomponeret 6. april 1990, 13 min.

                 • Uropført DR 22.4.1990 af David Pituch og Aleck Karis

                 • WH

                   

                   

                 97.  Two Italian madrigals

                 • For blandet kor

                 • 1. Paon Bianco, anon. tekst 1350, 2. Uccidi Qiesta Vita, Carlo Gesualdo 1611.

                 • Færdigkomp. 8. oktober, 1990, 6 min.

                 • Uropført Frue Kirke, Århus, 26.5.93. Cæciliekoret, dir. John. Nielsen. Blandet kor.

                 • Ikke udgivet

                   

                   

                 98.  Cello scenes

                 • For 2 vc.

                 • Færdigkomp. 26. nov. 1990, varighed 9 min., 15 sek.

                 • Uropført 7. april 1991, Sølyst (Klassisk lunch): Inger Gulbrandt Jensen og Halina Wigocka

                 • Samfundet

                  

                 99.  Latin suite 3

                 • Brass Band (lille besætning, til Ebeltoft Garden).

                 • Færdigkomp. 13. dec. 1990, 11,5 min.

                 • Uropført 8. aug. 1991 Ebeltoftfestivalen på torvet foran det gamle Rådhus.

                 • Ebeltoftgarden, dir. Marianne Hansen

                 • Engstrøm & Sødring

                 100. Bill og Julia

                 • Sangteater

                 • Tekst af komponisten

                 • Færdigkomp. 8. april 1991, 70 min.

                 • Uropf. 8. aug. 1991 under Ebeltoft Festivalen på Rugård (Bindingsværkladen): Aage Haugland, Mogens Andresen og Søren Monrad. Instr. Per Frohn Nielsen, Scenografi: Camilla Bjørnvad, Lys og teknik: Jørgen Kjer

                 • WH

                  

                 101. Carillons II

                 • For klokkenist (percussion) og pantomimere

                 • Færdigkomp. 16. juli 1991, 11 min.

                 • Uropført 8. aug. 1991. Torvet foran Det gamle Rådhus, Ebeltoft Festivalen.

                 • 1. Grimms ’Hans og Grethe’ (Hansel and Gretel), 2. H. C. Andersens ’Nattergalen’ (The Nightingale), 3. Grimms ’Tornerose’ (The sleeping beauty)

                 • Pantomimere instr. af Kirsten Due Kjeldsen. Percussion: Poul Chr. Rasmussen.

                 • Ikke udgivet

                  

                 102. Cries

                 • For solo el-guitar

                 • Færdigkomp. 27. maj 1991, 6 min.

                 • Uropf. 3.5.1992. NUMUS af Jesper Lützhøft

                 • WH

                  

                 103. Regenbogen

                 • For trompet solo og symfoniorkester (trompetkoncert)

                 • Færdigkomp. 18. oktober 1991, 26 min.

                 • Uropført 12. marts 1992. Musikhuset Århus, Tpt. Solist Martin Schuster, Aarhus Symfoniorkester, dir. Edvard Serov

                 • CD dacapo DCCD 9314 – M. Schuster, Aarhus SO, dir. Frans Rasmussen

                 • Samfundet

                   

                 104. To sange for bassolist og kor

                 • 1: p,m,k  for bas solo og blandet kor.

                  Varighed: 4 min.

                  Uropført 26.4.92. Lillerødkoret og Aage Haugland, forårskoncert, Allerød Musikskole

                  Tekst fra Gørlev runesten omkr. 800.

                  Ikke udgivet

                  • 2: Far, verden, far vel: for bas solo og bl. kor (Jf. 114)

                   Varighed: 4 min. 45 sek.

                   Uropført 26.4.92. Lillerødkoret og Aage Haugland, forårskoncert, Allerød Musikskole.

                   Tekst af Thomas Kingo 1681. Frit efter dansk visemelodi fra 1600-tallet.

                   Version for Bas og orgel, se. Op. 115

                    

                  105. Orfeo

                  • Opera, Frit efter Monteverdi, med original tekst.

                  • For 6 solister og 10 korsolister, Fl., Gui., Vc, Orgel, Perc., 4 tbn.

                  • Komp. 1992, 100 min.

                  • Uropført  Dråby Kirke 29.7.1992 under Ebeltoft Festivalen

                  • Partier: Orfeus: tenorbar., Eurydike: sopr., Budbringer: mezzo., Dødsr. Vogter: bas, Apollon: bar., Dødsr. Dronning: sopran. + 10 korsolister (soli eller kor)

                  • Prolog. 1. Toccata, 2. Thrakien ritornel, Musica - I. Akt, 3. Ensemble, 4. Blomsterranke-ritornel, 5. Recit, 6. Blomsterrankerit., 7. Ensemble, 8. Gailiarda - II. Akt. 9. Sinfonia, 10. Recit., 11. Ensemble, 12. Lamento (Budbr.), 13. Lamento-ensemble, 14. Thrakien-rit. (langsom/sørgelig) -  III. Akt, 15. Underverdens-sinfonia, 16. Recit., 17. Sirene-arie, 18. Styx-sinfonia, 19. Store overtalelsesarie, 20. Sirene-arie II, 21. Styx-sinfonia, 22. Recit, 23. Underverdens-sinfonia, 24. Ensemble. - IV. Akt. 25. Underverdens-sinfonia, 26. Recit, 27. Sirene-arie III, 28. Recit, 29. Ensemble, 30. Jubel-ritornel og scene, 31. Lamento-sinfonia, 32. Ensemble, 33. Lamento-sinfonia. - V. Akt. 34. Thrakien-ritornel, 35. Ekko-recit., 36. Apollon-scene, 37. Duetto, 38. Himmel-ritornel og ensemble, 39. Moresca.

                  • WH

                  Værker baseret på operaen, uden egne opusnumre:

                  Orfeo-suite A:

                   • Fl, Vc, Gui.  

                   • 1992, 10 min.

                   1. Thrakien-ritornel, 2. Blomsterranke-ritornel, 3. Sinfonia, 4. Idyl-ritornel, 5. Thrakie- rit., 6. Underverdens-sinfonia, 7. Intermezzo, 8. Underverdens-sinfonia, 9. Lamento-sinfonia, 10. Thrakien-ritornel, 11. Himmel-ritornel.

                   • CD Barbarossa Barba 1494 – Trio Odino

                   Orfeo-suite B:

                   • Picc.-Tr, 3 Tr., 2 Cor., Alto-Ten-Bas-Tbn, Euph., Tuba, 2 perc.,  Bassanger

                   • 1. Toccata, 2. Underverdens-sinfonia, 3. Caron’s Arie, 4. Styx sinfonia, 5. Moresca

                   Orfeo-suite C

                   • Perc.  + Orgel 2003

                   • Toccata, 2. Thrakien-ritorna, 3. Blomsterranke-ritornel, 4. Idyl-rit., 5. Ahi caso acerbo, 6. Thrakien-ritornel, 7. Underverden- sinfonia, 8. Sirene-arie I. 9. Styx sinfonia, 10. Intermezzo, 11. Jubel-ritornel, 12. Orfeos vender sig om og Eurydike forsvinder, 13. Apollon scene, 14. Moresca

                    Messaggiera’s Aria from Orfeo

                    • Mezzosopran + piano

                     

                    106. Pantomime-Carillons III

                    • For klokkenist (percussion) og pantomimere

                    • Rødhætte (Little Red Ridinghood)  2. Prinsessen på ærten (The Princess on the Pea)

                    • Færdigkomp. 12.6. 1992. Uropf. 29.7.1993 på torvet foran det gamle Rådhus i Ebeltoft under Ebeltoft Festival

                    • Pantomime instrueret af Kirsten Due Kjeldsen. Perc.: Poul Chr. Rasmussen.

                    • Ikke udgivet

                     

                    107. Tears

                    • Accordeon solo

                    • Færdigkomp. 21. sept. 1992

                    • Uropf. 16.11.1992 Geir Draugsvoll på DKDM

                    • CD SIMAX PSC 1096 Geir Draugsvoll  CD LAGIN LA 3009  Aitor Furundarena  CD CLASSICO CLASSCD 909 – Emir Bosnjak

                    • WH

                     

                    108. Den magiske brilliant

                    • Børneopera, tekst af komponisten

                    • Færdigkomp. 26.11.1992, 60 min.

                    • Uropf. Den jyske Opera, Musikhusets lille sal 19.2.1993

                    • Vokalsolister: Pauline Sæther, Annette Bod, Else Mogensen, Lars Thodberg Bertelsen, Kenneth Ørsøe, Carl Christian Rasmussen, Hans Lawaetz.

                    • Instr. Emil Hansen, dramaturg Vibeke Staggemeier. Karl Petersen, el-guitar, Frans Hansen, perc.

                    • WH

                     

                    109. Pantomime-Carillons IV

                    • For klokkenist (percussion) og pantomimere

                    • Snehvide (10 min.)  2. Skrubtudsen (3 min.)

                    • Færdigkomp. 12.6. 1992. Uropf. 29.7.1993 på torvet foran det gamle Rådhus i Ebeltoft under Ebeltoft Festival

                    • Pantomime instrueret af Kirsten Due Kjeldsen. Scenografi: Birgit Byskov og Lars Peitersen. Perc.: Poul Chr. Rasmussen.

                    • WH

                     

                    110. Tiefe

                    • For kontrabas solo

                    • Færdigkomp. Juni 1993.

                    • Uropf. 30. juli 1993 på Ebeltoft festivalen, Ebeltoft Kirke. Frank Reinecke.

                    • CD NEOS 11018 – Franck Reinecke

                    • WH

                     

                    111. Schumann-variationen

                    • For cello og guitar

                    • I. Fantastico, II. Innocente, III. Affetuoso, IV. Bisbigliando, V. Stravagante.

                    • Færdigkomponeret 18. august 1993, 12 min.

                    • Uropførelse i Helsingør Theater 3. september 1993, kl. 20.00. Inge Lise Christiansson, guitar  og Jens Lund Madsen, cello.

                    • WH

                     

                    112. Den stundesløse

                    • Opera for og 7 sangere og kvartet (obo, keyboards, cello, percussion).

                    • Tekst af komponisten, frit efter Holbergs komedie. 30 numre. 3 akter. Én dekoration.

                    • Færdigkomp. 10.6.94, 90 min.

                    • Uropførelse 16.9.1995. Det Kgl. Teater, Nye scene.

                    • Instr.: Jan Maagaard, Koreograf: Lise La Cour, Scenografi: Helge Lind, Kostumer: Annette Nørgaard

                    • Orkester: Torben Petersen, Ole Henrik Dahl, Martin Stanzleit, Jens Kaas

                    • Sangere: Jørgen Ole Børch, Lise-Lotte Nielsen, Elsebeth Lund, Margrethe Danielsen, Michael Kristensen, Per Høyer, Sten Byriel, Kjeld Noack.

                    • WH

                     

                     

                    113. Prinsessen på eventyr

                    • For børnekor, blokfløjte og guitar

                    • Dramatisk musik, enkel korstemme men virtuose stemmer for blokfløjte og guitar

                    • Færdigkomp. 14.2.94, 17 min. Tekst: Komponisten og Skolebørn fra Svinninge Kommune

                    • Uropførelse: Svinninge Skole 6.3.94 kl. 15.00 af børnekor (3. og 4. klasse).

                    • Michala Petri, blokfløjte og Lars Hannibal, guitar. Projektleder: Lissa Nicolajsen. Lærere: Joan Rasmussen og Morten Lind.

                    • WH

                     

                    114. Abgrund

                    • For piano solo

                    • Færdigkomp. 28.3.1994, 9 min.

                    • Uropførelse: 29.4.94 kl. 15.00, NUMUS, Erik Kaltoft, Musikhuset i Århus, lille sal.

                    • CD Dacapo 8.224246 – Erik Kaltoft

                    • WH

                     

                    115. Fire Koralmotetter (Four Danish Chorale Motets)

                    • Version A: Bas + orgel, færdigkomponeret 1994. Første samlede opførelse 12.2.1995, Vor Frelser Kirke. 17 min. i alt.

                    • Version B: Sang (Høj udgave) + orgel

                    • Version C: Bas og Tbn. Kvintet

                     1. Dejligste Rose, 3’20”, visemelodi 1600/BL, 1989,94; Kingo 1681

                     2. Far, Verden, far vel, 5’00”, vise 1600/BL, 1992, 94; Kingo 1681

                     3. Her vil ties, her vil bies, 5’40”, Berggren 1854/BL, 1994, Brorson 1765

                     4. Naar mit øje, træt af møje, 2’40”, Joh. Chr. Bach 1693/BL, 1994, Brorson 1765

                    • CD (Her vil ties) Kontrapunkt 32214 – Aage Haugland, Jens E. Christensen

                    • CD dacapo 8.226568  – Morten Frank Larsen, Jens E. Christensen

                    • WH

                     

                    116. 5 Partitaer for koncert-carillon

                    • 1) Partita over ’Sorrig og Glæde’/’Deyligste Rose’

                     for koncert Carillon.

                     Very free from a 15th century Danish melody ”Sorrig og glæde” (Deyligste Rose)

                     Færdigkomp. 10.10.1994, 3 min.

                     Uropførelse 12.2.1995 ved Festkoncert i Vor Frelsers kirke (i anledning af BL 60 år) Ulla Laage

                     CD Helikon HCD 1062 Lars Sømod

                     Engstrøm og Sødring

                      

                    • 2) Partita over ’Det var en lørdag aften’

                     for koncert-carillon. Efter dansk folkemelodi.

                     Færdigkomp. 5.5.1997, 4 min.

                     Uropført 20.6.1997 i Barokhaven, Frederiksborg slot, Ulla Laage

                     Ikke udgivet

                    • 3) Partita over Jeg kan se paa dine øjne (Deine Augen verraten mir, dass du einen anderen liebst)

                     for koncert-carillon

                     Uropført i USA, 1. g. i DK sommer 1999. 3 min.

                    • 4) Himmelstigen

                     for koncert-carillon

                     Til Ulla Laage, 2001

                    • 5) Variationer over Rameaus ABCDEFG (også kaldet Ebeltoft-visen)

                     for carillon. 4 satser

                     (til barnebarnet Olivia 5.9. 2004)

                     

                    117. Fanfare I og II

                    • For trompet solo

                    • Færdigkomp. 14.10.1994, varighed: 1’10” og 1’40”

                    • Uropførelse ved festkoncert i Vor Frelsers Kirke 12.2. 1995 (BL 60 år)

                    • I. Niels-Jørn Jessen, II. Niels Vind

                    • CD Rondo RCD 8352

                    • Engstrøm og Sødring

                     

                    118. Broen ved verdens ende

                    • for spillere, kor, militærband og symfoniorkester

                    • Tekst: Kaj Nissen

                    • Færdigkomp. 19.2.1995, varighed: 45’15”

                    • Uropført 19.11.1995 af Århus Kammerkor, Jysk Akademisk Kor, Årh. Amts Ungdomssymfoniorkester, Silkeborgblæserne, dir. Erik Bjørn Lund.

                    • Ikke udgivet

                     

                    119. Mercurius

                    • For orgel solo

                    • Færdigkomp. 29.3.1995, 4 min. (CD: 4’07” – Planeterne nr. 4)

                    • Uropført 26.4.1995, NUMUS, Aarhus Domkirke, Jens E. Christensen

                    • CD Kontrapunkt 32298 – Jens E. Christensen   CD Classico CLASSCD 528-30 – Sven Ingvart Mikkelsen

                    • WH

                      

                      

                    120. Jupiter

                    • For orgel solo

                    • Færdigkomp. 5.4.1995, 8 min. (CD: 8’02” – Planeterne nr. 5)

                    • Uropført 26.4.1995, NUMUS, Aarhus Domkirke, Jens E. Christensen

                    • CD Kontrapunkt 32298 – Jens E. Christensen

                    • WH

                     

                    121. Tre danske kærlighedsviser

                    • For voice and guitar

                    • Færdigkomp. 5. aug. ’95, 15 min.

                    • Uropført 5.9.1995 ved Festugekoncert i Århus Kunstbygning. Uropført af Birgitte Friboe, sang og Inge Lise Christiansson, guitar.

                    • 1. Det var en Lørdag Aften, 2. Jeg kan se paa dine øjne, 3. En yndig og frydefuld sommertid. Frit efter folkemelodierne.

                    • CD Koncrt & Koncpt 1001 – Dorthe Elsebet Larsen og Kristian Buhl Mortsen, guitar, sammen med op. 150

                    • WH

                     

                    122. Venus

                    • For orgel

                    • Færdigkomp. 9.1.1996, 7 min. (CD: 7’11”  Planeterne nr. 6 )

                    • Uropført 27.2.1996, Vor Frelsers Kirke, Jens E. Christensen. (Første samlede opførelse af ”Planeterne”: rev Sol., Luna, Mars, rev. Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus)

                    • CD Kontrapunkt 32298  – Jens E. Christensen 

                    • CD Classico CLASSCD 528-30  - Sven Ingvart Mikkelsen

                    • WH

                      

                    123. Saturnus

                    • For orgel

                    • Færdigkomp. 20.2.1996, 6 min. (CD: 5’08”  Planeterne nr. 7)

                    • Uropført 27.2.1996, Vor Frelsers Kirke, Jens E. Christensen. Første samlede opførelse af  ”Planeterne” (se ovenfor)

                    • CD Kontrapunkt 32298  – Jens E. Christensen    CD Classico CLASSCD 528-30  - Sven Ingvart Mikkelsen  CD dacapo 8.226568  - Jens E. Christensen

                    • WH

                    124. Blütenweiss

                    • For tenorblokfløjte og accordion

                    • Færdigkomp. 26.1.1996, varighed 11. min.

                    • Uropført  af Dan Laurin og Geir Draugvoll. DKF turné.

                    • WH

                     

                    125. Circles

                    • For basun

                    • Færdigkomp. 11.4.1996, varighed 6 min.

                    • Uropført af Niels-Ole Bo Johansen, NUMUS, Musikhuset lille sal, 1.5.1996.

                    • CD dacapo 8.226 517 – Kasper Thaarup

                    • WH

                     

                    126. Loss of paradise

                    • For blandet kor a cappella

                    • Tekst fra Mosebog. I. The Garden of Eden, II. The Serpent, III. Knowledge of good and evil, IV. Man’s fall and loss of paradise

                    • Færdigkomp. 26.6.1996, 11 min.

                    • Uropført Suså Festival 17.8.96 af Carmina, dir. Peter Hanke.

                    • WH

                     

                    127. Hunting concerto

                    • For solohorn, gunshot, obo, Vl I, VlII, Vla, Vlc, Cb

                    • Færdigkomp. 1996, 14 min. (Esbjerg: 16’15”)

                    • Uropførelse 11.10.1996 af Slotsensemblet på Charlottenlund Slot. Preben Iwan-Rechnagel, horn, Lars Algot Sørensen, Obo.

                    • I. Adagio-Allegro, II. Misterioso, III. Allegro

                    • CD dacapo 8.226516  - Klaus Gottlieb, Henrik Husum, Aarhus Sinfonietta, dir. Søren K. Hansen

                    • WH

                      

                    128. Bombo

                    • For solo percussion - instrumentalteater

                    • Færdigkomp. 7.8.1998 endelige version (18.3.1997 foreløbige version).

                    • Uropført 25.4.1997, NUMUS, Thomas Sandberg, S201 Musikhuset Århus.

                    • Instr. Peking cymbal, Tam, 2 Toms, 2 Tams, Low Tom, BD, Foot B.D., El. drumming machine, sampler. (1 musiker)

                    • Bestilt af TS via SK.

                    • Ikke udgivet

                      

                    129. Siv Vand Måne

                    • For sang, klarinet og klaver

                    • Tekst: Thorkild Bjørnvig

                    • Færdigkomp. 24.10.1997, varighed: 4’20”

                    • Bestilt af LIN ensemblet og uropført i Den anden opera 13.12.1997. Birgitte Frieboe, Jens Schou, Erik Kaltoft

                    • WH

                     

                    130. Pergolesis hjemmeservice (Pergolesi’s Home Service)

                    • For sopran,  bas og basun + tekniker.

                    • Libretto af komponisten efter (Giovanni Battista Pergolesi, G.A. Frederico (it.tekst), P. Baurans (fra. tekst)) Tysk version: Michael Leinert. Engelsk version: Susan Owen

                    • Færdigkomp. 27.2.98, 90 min.

                    • Uropført på Den jyske Opera i Musikhusets lille sal, Århus  20.8.1998, Berit Meland, Aage Haugland, Niels-Ole Bo Johansen og Morten Thorup. Dram. konsulent Peter Langdal, Scenografi: Else Marie Alvad.

                    1. Hørebillede: Trabant ankommer, 2. Scene opstilling og opvarmning, 3. Generalprøve,

                    I. Akt, 4. Vente-arie: Pænt må jeg vente, 5. Recit: Arh, det ’ik’ ter holde ud!, 6. Akk. recit: Hvor har jeg været dum, 6A. Hørebillede: Infernalsk køkkenlarm, 7. Bandit-arie: Hvor tit ska det mon si’s!, 8. Recit: Hold så op Serpina, 9. Jeg-har-fået-nok-arie: Nu må du stoppe, 10. Recit: Der kan man bar’ se!, 11. Tys-tys-arien: Min herre, De er helt på spanden, 12. Recit: Nå, der’ nok udgangsforbud!, 13. Hundeøjne-duetten: Se ham kigge med snu fordækte blikke, 14. Pause-scene: Der bliver nu en kort pause i forestillingen.

                    II. Akt: 15. Intrige-arie: Unge piger, gift jer med en rigtig gammel, rig Metusalem, 16. Recit: Du ser jo vældig flot ud, 17. Procent-arie: Lykkes det mig at bli fru Uberto, så…, 18. Recit: Det’ så en aftale!, 19. Akkomp. recit: Elskovens gud har forenet to hjerter!, 20. Hjerte-smerte-arie: Vær nu ikke sur på Serpina, 21. Recit: Hva ska man mene om hendes historier?, 22. Akk. recit: Måske ku man godt gifte sig med hende…., 23. Amorine-arie: Hvad tænkte Amor på dengang, 24. Recit: Vær god og træd ind, min herre!, 25. Finale: Jeg føler i mit hjerte en sød og liflig smerte, 26. Slut-scene: Ja, der’ no’d der hamrer her!, 27.Triumf-march, 28. Hørebillede: Trabanten kører bort.

                     • WH

                      

                     131. Zauberspiegel

                     • For fløjte, klarinet, horn, violin, bratsch, cello, harpe og rørklokker

                     • Færdigkomp. 1. Juli.1998, 12 min.

                     • Bestilt af Athelas Ensemble, Uropført 29.8.1998, Aarhus Festuge, Musikhuset. Dir. Giordano Bellincampi. Mads Johansen Fl., Anna Klett Cl., Preben Iwan horn, Anne Søe Iwan Vl, Ida Speyer Grøn, Vla, Hege Waldeland Vlc, Mette Franck harpe, Lars Skov Tub. bells

                     • WH

                       

                       

                     132. Flood of paradise

                     • For Trompet og orgel

                     • Version b) for trompet og strygere

                     • Version c) for trompet og strygekvintet

                     • Færdigkomp. 4. sept. 1998, 11 min.

                     • Bestilt af Deborah Calland, uropført 13.6.1999 af Deborah Calland (Tpt.) og Paul Dean org. i Westminster Cathedral

                     • CD Rondo RCD 8376 (version a) –  Ketil Christensen, tr. , Jens E. Christensen, orgel

                     • Engstrøm & Sødring

                      

                     133. Erotiske salmer

                     • For bas og orgel

                     • Tekster af H.A. Brorson (”Troens rare Klenodie”) og Ole Sarvig (”Salmer og sange til 80erne”)

                     • Færdigkomp. 3.12.1998, 20 min.

                     • Bestilt af Jens E. Christensen (orgeljubilæum i Vor Frelsers Kirke). Uropført 22.11.1998 af Aage Haugland og Jens E. Christensen

                     • 1. Dig min søde skat (Brorson), 2. Du rædselsdyb (Sarvig), 3. Og naar din stærke røst engang (B), 4. Min fine skat (S), 5. Jesu søde rosenkinder (B), 6. Mit åndedræt, så tæt (S), 7. Hvorledes skal jeg møde (B), 8. Så, så, min skat (S), 9. Jeg ligger ved Jesus (B)

                     • CD dacapo 8.226568  -  Morten Frank Larsen, sang,  Jens E. Christensen, orgel

                     • WH

                      

                     134. Italian concerto A og B

                     • For trompet solo, basun solo og orkester

                     • Version A

                      Færdigkomp. 5. maj 1999, 20 min.

                      Bestilt af Aarhus Sinfonietta (med SK-støtte). Uropført 25.4.2000. NUMUS. Martin Schuster og Niels-Ole Bo Johansen.

                      Fl., Ob., Cl., Hrn., Bsn., Pno., Perc., VlI., VlII., Va., Vc., Cb. (12 musicians) + solo tpt. + solo Tbn.

                     • Version B

                      Færdigkomp. 20. okt. 2000, 15 min.

                      Indsendt til Masterprize 2000

                      Instr. for brass and symph: 2, 2, 2, 2; 4, 1, 1, 1/Pno./2 perc./timp/strings (10, 8, 6, 6, 5)

                     • CD dacapo 8.226516  - Martin Schuster, Niels-Ole Bo Johansen, Aarhus Sinfonietta, dir. Thomas Søndergaard

                     • Samfundet.  (version A). Version B Ikke udgivet

                      

                     135. Te deum

                     • Klokkekoncert for Københavns klokker i anledning af Årtusindskiftet.

                     • 17 tårne, 56 klokkenister.

                     • Færdigkomp. 25.8. 99, 21 min.

                     • Uropført 1.1.2000 kl. 13.30 (Transmitteret i DR)

                     • Ikke udgivet

                      

                     136. Der Steppenwolf

                     • Opera, 115 min.

                     • Nach Hermann Hesse. Libretto: Michael Leinert (deutsch).

                     • Personer: Harry (Charakterbariton), Hermine (Mezzo), Pablo/Mozart (Tenor), Maria (lyrische Koloratursopran), Goethe (Sperchrolle), Gustav (Bassbariton), Die Tante (Spielalt), Der Neffe (Hoher Lyrischer Bariton) Oberstaatsanwalt (Seriöser Bass), Chor, Chor-soli (Nachbarinnen, Wirtinn, Schiessbodeneinhaber) Symphonieorchester

                      1. Der Mord (Soli und Chor) – ”Immer roter glüht dein Mund”

                      2. Duett mit der imaginäre Hermine – ”Es war einmal einer namens Harry”

                      3. Der neuer Mieter – ”Ich komme wegen des Zimmers”

                      4. Auf der Strasse

                      A: ”Wie ich diese bürgerliche Zufriedenheit hasse!”

                      B: Arie: ”Ich Steppenwolf trabe und trabe”

                      C: Stahlheim-Chor: ”Oh, holde Jugendzeit” (Unfall)

                      5. Im Schwarzen Adler – ”Darf ich?” ”Gewiss du darfst!”

                      6. Im Treppenhaus (Nachbarinnen-Quartet)

                      A: ”Haben Sie schon gehört?”

                      B: ”Ein Wolfscwanz hier?”

                      C: ”Der reiche Herr von Steppenwolf”

                      7. Audiens bei Goethe – ”Ein Steppenwolf, der spielt Klavier”

                      8. Foxtrott-Szene

                      A: ”Das ist hübsch von Dir, kleiner Harry!”

                      B: ”Wiegen, Harry, wiegen!” (Foxtrott-Unterricht)

                      C: ”Wenn du ganz nah bist” (Duett)

                      9. Der geheimnisvolle Südländer – ”Entschuldigen Sie! Senor Pablo!”

                      10. Grosses Liebesduett

                      A: ”Maria!”

                      B: ”Dein Maskengesicht”

                      C: ”Guten Morgen, Harry!”

                      11. Der Maskenball

                      A: ”Wo seid ihr?”

                      B: Reigentanz: ”Alle dreht sich wild im Kreise”

                      C: Flamenco: ”Küss mich, beiss mich!”

                      D: Ist das möglich? Mein Jugendfreund Hermann?”

                      E: Foxtrott: ”Oh, mein wildes Röslein rot” (Verwandlung)

                      F: ”Das ist ja ein heisser Trip!”

                      12. Das magische Theater

                      A: ”Bruder Harry, ich lade Sie in mein Theater ein”

                      B: ”Hochjagd auf Automobile”

                      C: ”Warte mal. Der alte Herr da, der lebt noch” (Szenenwechsel)

                      D: Spiegelbild-Duett: ”Harry, was tutst du da?”

                      Chorus mysticus

                      Melodram-Rap: ”He Harry, meine Junge”

                      Soli und Chor: ”Immer roter glüht dein Mund” (Der Mord)

                      13. Finale

                      A: Chor: ”Das ist kein Mensch”

                      B: Urteilverkündigung: ”Ich bitte um Ruhe”

                      C: Lach-Fuge

                      D: Finale: ”Ah do ve é il perfido” (eiskalte Gelächter von Jenseits)

                     • Samfundet (se også op. 140)

                      

                     137. Canons I-V 

                     • For 2 accordeons – V ikke uropført

                     • Canon I, 6 min., uropført 21.8.99, Suså Festival. Geir Draugsvoll og James Crabb.

                     • Canon II-IV (2 min. + 1½ min. + 3 min.) færdigkomp. 9.2.2000. Uropført i Paris 3.5.2000.

                     • Canon V, 6 min., ikke uropført.

                     • Samfundet

                       

                     138. Den Lidendes Mund

                     • For sopran, fløjte, cello, guitar og accordeon

                     • Tekst: Søren Kierkegaard (v. Jens Staubrand)

                     • Færdigkomp. 10.3.2000. Varighed: 7 min.

                     • Bestilt af Regina og Jens Staubrand. Uropført af Reginakvintetten i Berlin april 2000.

                     • Sopran (Bodil Øland), Kerstin Thiele (Fl.), Inger Guldbrandt Jensen (Cello), Jan Sommer (Guitar) og Allan Harboe Karlsson (Accordeon)

                     • Med støtte fra SK og Politikens Fond

                     • WH

                       

                     139. Stabat mater

                     • For SATB + solo cello

                     • Tekst: Jacoponus fra Todi, 3. sats Eia mater

                     • Færdigkomp. 7. juli 2000, 7 min.

                     • Bestilt af Michael Bojesen. Uropført 14.10.2000 af Camerata Kammerkor og Niels Ullner i Holmens Kirke, dir. Michael Bojesen.

                     • En del af projektet ’Nordic Stabat Mater’, hvor 5 komponister skrev hver sin sats.

                     • CD Universal UMD472 091 2 – Niels Ullner, vc, Camerata Kammerkor dir. Michael Bojesen

                     • Egtved, senere overtaget af WH

                      

                     140. ”Variationen über eine alte Foxtrott-Melodie” (tidl. titel Steppenwolf-fragment)

                     • For sinfonietta

                     • Færdigkomp. 18. aug. 2000, 16 min. (baseret på musik fra operaen Der Steppenwolf, op. 136)

                     • Bestilt af Aarhus Sinfonietta til Musikhøst. Uropført 12.11.2000. Dir. Tamas Vetö.

                     • Fl., Ob., Cl, Bsn., Tpt., Horn, Tbn., 1 pianist (synth./Grand Piano), Timp., 2 Perc., VlI., VlII., Vla., Vc., Cb (16 musikere)

                     • Samfundet

                      

                     141. Spirals

                     • for Basun og Electronica

                     • Færdigkomp. 23.1.2001, 7 min. Produceret på DIEM

                     • Uropført 3. okt. 2001, Musikhuset Aarhus, lille sal. Uropført af Niels-Ole Bo Johansen.

                     • CD CLASSCD 452 – Niels-Ole Bo Johansen

                     • WH

                      

                     142. Flamma

                     • For slagtøj og orgel.

                     • Færdigkomp. 27. feb. 2001, 8 min.

                     • Uropført 27. april 2002 i Århus Domkirke af Henrik Larsen og Christian Præstholm

                     • CD dacapo 8.226568 – Joanna Stroz og Jens E. Christensen

                     • WH

                      

                     143. Song of Solomon

                     • For sopran, klarinet, cello og klaver

                     • Tekst: Højsangen -  Hebraiske skrifttegn. IPA lydskrift.

                     • Færdigkomp. 14.3.2001, 8 min.

                     • Uropført 2. juli 2001 i Gjethuset. Bestiller: Frederiksværk Musikfestival.

                     • Sopr.: Nina Pavlovski, LIN Ensemble: Jens Schou, John Ehde, Erik Kaltoft.

                     • WH

                      

                     144. Ebeltoft – 700 år i krig og fred

                     • For Ebeltoftkirkens Carillon (autom.)*, 4 mini-klokker,  6 store bil-klokker, Rådhusklokken, Fregatklokken, 4 prof. trompeter, 6 amatør Tpt. (Ebeltoft Garden), 4 jagthorn, Trillefløjte, Bækken, 4 lilletrommer, 2 B.D.  Bil, lastbil, tåge, færgehorn, Jægere med geværskud, Hånd-Brandbils-, ambulance-, politi-sirene, Det fynske salutbatteri, 4 Fregatkanoner. –

                     • *Carillon afspillere kan bruges til daglig eller til fest (enkeltvis eller samlet)

                       

                     • Martin Schuster + elever, Greiff Musik, Ebeltoftgarden, EIF’s fodboldafdeling, Dramatørerne, Slupkoret, Marineforeningen, Musikskolen, Skolekor m.v.

                     • Bestilt af den Klassiske. Uropført 1. Juni kl. 16.00-16.25 på Torvet foran Rådhuset.

                     • Carillon I findes i version for solo klarinet

                     • Himmelstigen: arrangement af carillon-slutningen for koncert-carillon

                      Uropført af Ulla Laage Sommer 2001

                      

                     145. Violin concerto

                     • Færdigkomp. 6.9.2001, 21 min.

                     • I. Lento - Agitato molto, II. Adagio, III. Foxtrot, IV. Waltz, V. Lento – Ben ritmico

                     • Tilegnet Cho-Liang Lin

                     • Bestilt af Annette Klitgaard, Vejle Amtsråd.

                     • Uropført 10.10.2002 i Vejle Musikhus med Cho-Liang Lin og Odense Symfoniorkester, dir. Tuomas Ollila

                     • WH

                      

                     146. Circus

                     • For accordeon solo

                     • Færdigkomp. 28.12.2001, 7 min.

                     • Til Geir Draugsvoll og 55. Coupe Mondiale, Copenhagen 2002 (hvor værket var pligtstykke)

                     • Uropført 9.3.02, Nationalmuseet af Geir Draugsvoll

                     • 1. March, 2. Aerobath, 3. Lions, 4. Sabre dance

                     • Samfundet

                       

                     147. Birds

                     • For recorder solo

                     • Færdigkomp. 2001, 6 min.

                     • Til Bolette Roed.

                     • Uropført 29.10.2005 i Diamanten eller på Nordiske Musikdage (ej i programmet)

                     • 1. Blackbird (Solsort), 2. Crane (Trane), 3. Cuckoo (Gøg), 4. Iceterine Warbler (Guldbug), 5. March-Warbler (Kærsanger)

                     • Ikke udgivet

                       

                     148. Pessoa (Two Choral Songs to Pessoa)

                     • For blandet kor og tuba

                     • Tekster: F. Pessoa

                     • Til Det jyske kammerkor og Jens Bjørn-Larsen.

                     • Færdigkomp. 12. juli 2002, 6 min.

                     • Uropført 3.9.02 i Vor Frue Kirke, Århus

                     • Ikke udgivet

                       

                     149. Nine easy pieces for strings

                     • Færdig komp. 1964, 65, 67, 2002.

                     • Uropført i Strygeorkesterversion, Hindsgavl 15.10.02 af Albertslund Symfoniorkesters strygere.

                     • 1. The Farmer and the Hare, 2. Dear Sun, 3. Cradle song, 4. Hoo-hay!, 5. Hiding your Belt, 6. Ship ahoy!, 7. Skip to my Lou, 8. Mist, 9. Echo.

                     • Udkom 1964-67 i Musica-serien (for blokfløjter og violiner) – se værker uden opusnumre

                      

                     150. 11 danske kærlighedsviser II

                     • For voice and guitar

                     • Færdigkomp. 4.3.03, Varighed 22 min.

                     • Uropført 6.2.2005. Hofteatret. Dorthe Elsebet Larsen og Kristian Buhl-Mortensen

                     • 1. Det haver saa nyligen regnet, 2. Roselil, 3. Chrysillis, 4. Nys fyldte skjøn Sired, 5. Fald paa Knæ min Rose, 6. Alle mine længsler, 7. Der staar en Lind, 8. Skøn jomfruens Guldbånd, 9. Jeg gik mig ud en sommerdag, 10. En pige gik i Enge, 11. Tre raske piger i en ring.

                     • CD Koncrt & Koncpt 1001 – Dorte Elsebet Larsen, Kristian Buhl-Mortensen, m. op. 121

                     • WH

                      

                     151. Fyrtøjet

                     • For narrator, symfoniorkester, mixed choir, children’s choir and Junior perc. group.

                     • Tekst: Komponisten frit efter H.C. Andersens eventyr

                     • Færdigkomp. 8.2003, 30 min. (En del af projektet ”Symfoniske eventyr”)

                     • Uropført 2005. Stina Ekblad. Kungliga Filharmoniker, Stockholm, Adolf Frederiks Musikklasser, Strängnäs Slagverkera, Bach-Chören og Musikhögskolans Kammerkor, dir. Tobias Ringborg.

                     • 1. Soldaten på vej til Bah., 2., Bombehullet, 3., Den nyrige soldat, 4. Henrettelse, 5. Bryllup.

                     • Eng. The tinder box, Sv. Elddonet.

                     • Samfundet

                      

                     152. Himmelsleiter

                     • For 2 C-Trompeter og Strygeorkester

                     • Færdigkomp. 9.2.2004, Varighed: 9 min.

                     • Uropført 7.4.2005, af Ketil Christensen og Martin Schuster, Aarhus Symfoniorkester, dir. Nicolae Moldoveanu.

                     • WH

                      

                     153. Fire Kingo-Koralmotetter

                     • For sopran og orgel.

                     • Koralvariationer over: 1. Rind nu op i Jesu navn (Lully 1661), 2. Nu rinder solen op af Østerlide (Zinck 1801), 3. Som dend gyldne sool (Schop 1642), 4. Vaag op (Hamburg 1690).

                     • Færdigkomp. 30. juli 2004

                     • Uropført 28.11.04 kl. 10 af Birgitte og Lasse Ewerlöf ved Kastelskirkens 300 års jubilæum

                     • WH

                      

                     154. Farbentiegel II

                     • For blokfløjte, saxofon og percussion

                     • Færdigkomp. 21. sept. 2004, Varighed: 10 minutter

                     • Uropført 6.3.2005 i Vanløse Kirke af Ensemble Alpha (Bolette Roed, Peter Navarro-Alonso, David Hildebrandt)

                     • CD Dacapo 8.226518 – Alpha

                     • WH

                       

                     155. Gewitter im Juni (Blofløjtekoncert)

                     • For blokfløjte og 15 instrumenter

                     • Færdigkomp. 29. juni 2005. Varighed: 10’30

                     • Bestilt af DR til CD udgivelse (Bolette Roed P2 kunstner i 2005). Uropført af Bolette Roed og RUO.

                     • WH

                      

                     156. Kain og Abel

                     • Opera. For 10 sangere og 8 musikere: Tr., Tbn, 2 bas el., org., perc., Vl., Cb.

                     • Tekst af komponisten (frit efter Steinbeck: Øst for Paradis)

                     • Bestilt af DKT

                     • Færdigkomp. sep. 2006.

                     • Urpremiere 5.9.2006, Operaen -Takkelloftet.

                     • Dramakonsulenter: Stig Fogh Andersen og Emil Fogh Nielsen. Dir. Frans Rasmussen, Instr.: Stig Fogh Andersen, Scenograf: Martin Tulinius. Sangere: Joachim Knop (Kain), Michael Kristensen (Abel), Djina Mai-Mai (Eva), Jens Bruno Hansen (Adam), Gisella Stille (Silla), Elisabeth Halling (Sillas mor/natklubdanser), Anna Rydberg (Lillith/Natklubdanser), Trunte Aabo (Jordemoder/Natklubdanser), Imre Györgi (Adams ven/Natklubdanser), Jens Fruergaard Otte (Adams ven/natklubdanser).

                     • Tr.: Nikolai Viltoft/Lars Eilif Hansen, Tbn.: Torbjörn Kroon/Keld Jørgensen, Baskl.: Thomas Lund Jensen, Vikto Wennesz, Vc.: Soo-Kyung Hong/Juliane von Hahn, Cb. Jeppe Mørch Sørensen/Leif Jensen, Perc. Matthias Friis Hansen, Orgel: Jens E. Christensen, Lyd: Sebastian Eskildsen, Thomas Lørup.

                     • WH

                       

                       

                     157. Tivoli

                     • For accordeon og symfoniorkester

                     • Bestilt af Branko Djordevic

                     • Uropført i Odense 30.11. 2006. Branko Djordevic, Odense Symfoniorkester dir. Jean Thorel

                     • WH

                      

                     158. Sifs guldhår

                     • For accordeon solo

                     • Bestilt af Anna Hüdepohl

                     • Classico CDK 200 – Anna Hüdepohl

                     • WH

                      

                     159. Jeppe på Bjerget

                     • Opera

                     • Tekst: Vilhelm Topsøe og komponisten, efter Holbergs komedie

                     • Uropført på Viborg Teater  6.3. 2009

                     • Iscenesættelse: Jan Maagaard  Det Jyske Ensemble, dir. Søren K. Hansen

                     • Guido Paevatalu (Jeppe), Helene Gjerris (Nille), Jens Krogsgaard (Jacob Skomager), Winnie Merete Barrett (Baronesse), Kiki Brandt (1.lakaj mm), Carl Chr. Rasmussen (2. lakaj mm).

                     • WH

                      

                     160. Czardas

                     • For violin., klarinet, cello og klaver

                     • Frit efter Vittorio Monti

                     • Komponeret til Ensemble Nordlys’ projekt ”Recycled”

                     • CD dacapo 8.226539 – Ensemble Nordlys

                     • Ikke udgivet

                      

                     Værker uden opusnummer:

                     • Natten

                      • Efter digt af Jørgen Gustava Brandt

                      • For sopran solo, kor og stort symfoniorkester

                      • For 2 Fl, Pc, 2 Ob, 1 Cor. ing, 2 Cl., 1 Cl. basso, 2 Fg, 1 CFg., 4 Cor., 3 Tr., 3 Trbn., 1 Tb., 1 Timp. (3), 3 Perc., 1 Pno/Campanella, 1 Arpa. Sop. I, II, Alt I, II, Ten. I, II, Bas I, II, Solo mezzo sopran, Vl I (div. a8), Vl II (div. a 6), Vla (div. a 4), Vlc (div. a 4, Cb. (div. a 4)

                      • Komp. 1965, 35 min.

                      • Uropført 4. april 1979 af Århus Byorkester, Edith Guillaume, dir. Panula.

                      • Værket er trukket tilbage

                      

                     • Børnesange 1967

                      • 1. Da æslet så en zebra

                      • 2. Eje beje bisk

                      • 3. Hane pane pat

                      • 4. Lille svale

                      • 5. Marie Mariehøne

                      • 6. Snegl, snegl

                      • 7. Vi to gamle snegle

                     MC  RSMC 5021

                      

                     • NUMUS Fanfare, uropf. 29.4.88. 1 min. solo trbn.

                     • Tårnfanfare: 1 min. 1989  ur. Ebeltoft Festival 1990

                     • Nationalfanfare: 2 min. 1989 ur. Ebeltoft Festival 1990

                      • Version A: 2 Tr., 2 tbn., Bastrb.

                      • Version B: 4 Brass + 2 perc.

                     • Kaldeindmusik (Kort nævnt i noter omkring 148. Pessoa)

                     • Bornholmsfanfare (Kort nævnt i noter omkring 148. Pessoa)

                     • Mermaid serenade 

                     • Lydinstallation til Pumpehuset, Farvergården Ebeltoft, Ebeltoft Festival 1991(Gong, 4 rørklokker og motor)

                     • Sphinxes, nodegrafik 1992

                     • Festringning, 2002

                      • uropført på Rådhusklokkerne i anledning af stiftelsen af Nordens Klokkevenner den 28. september 2002 kl. 11.55 som erstatning for den traditionelle timemarkering.

                      

                      

                     • 6 hørespil

                      • Faudo og Lis, 1963 (Arrabal)

                      • Don Ranudo, 1972, (Holberg)

                      • Oidipus, 113 min., 1974

                      • Medea (Seneca), 1976

                      • Andromake (Racine), 1981

                      • Den gamle mand sover alene, 1985 (John Arden) (drengesopran, lille drengekor, herrekor, 4 perc.

                      

                     • 4 skuespil

                      • Man kan ingenting forsværge, 14 min., 1962 (Musset)

                      • Den forvandlede brudgom, 5 min., 1967 (Holberg)

                      • Medea fra Mbongo, 1969 (Kyrklund)

                      • Uden hoved og hale, 10 min., 1972 (Holberg)

                      

                     • 4 film

                      • Håndens Anatomi, 2 min., 1973

                      • Minocycline, 5 min., 1973

                      • Hånd til et handicap, 1973 (Rygård)

                      • I den store pyramide, 1974 (Roos) (musik fra Afgrundens Brønd, ca. 20 min.)

                        

                     • Børnekorsatser og talekor

                      • Tryk: ”Brun/Violet lydformning”

                        

                     • 5 ”Musikspil”, dvs. små sceniske kompositioner for skolekor og instrumenter

                      • Julenatten, Julespil i 3 billeder, 1961

                      • Lille kilde, tekst Jessi Holm, 1961, kor og blokfløjter

                      • Stille nu, tekst Jessi Holm, 1961, kor og blokfløjter

                      • Niels Ebbesen, tekst Bent Lorentzen (13 satser), blokfløjter, metallofon, div. perc.

                      • Elias, tekst Bent Lorentzen (20 satser), besætning som ovenfor.

                       • alle m WH-numre

                         

                     • Skolemusik

                      • Bondemarsch  1964  3 blokfløjtestemmer

                      • Bonden gik i skoven 1964  2 blokfløjtestemmer, 1 violinstemme

                      • Den stjålne paraply 1964  2 blokfløjtestemmer, 1 violinstemme

                      • Den arme bonde  1964  Vl. I+II, Vlc

                      • Fidivav-suite (4 sater)  1964  Blokfl. I+II, Cl. I+II, Trp I+II, Vl. I+II

                      • Gem bælte  1964  2 blokfløjtestemmer, 1 violinstemme

                      • Kære sol 1965  2 blokfløjtestemmer, 1 violinstemme

                      • Vuggesang 1965  2 blokfløjtestemmer, 1 violinstemme

                      • Ship ohøjski  1965  3 blokfløjtestemmer

                      • Hu hej das fej 1965  2 blokfløjtestemmer, 1 violinstemme

                      • Suite over gamle danske sanglege (3 satser) 1966  3 blokfløjtestemmer

                      • Tåge  1967  2 blokfløjtestemmer, 2 violinstemmer

                      • Ekko  1967  2 blokfløjtestemmer, 2 violinstemmer

                       • Alle med WH-numre

                      

                     • Sangbog: Ej sikkelej sikkeladetus

                      • Sangbog til skolens tre første skoleår. Opdelt i Remser, Sanglege, Viser, Fastelavnssange, Forårssange, Sommersange, Efterårssange, Julesange, Vintersange, Morgensange, Aftensange og Salmer. 223 sider. Med emnedelt og alfabetisk register.

                      • Ved Edith og Bent Lorentzen.

                      • Becifring: Ejnar Kampp og Bent Lorentzen

                      • Fotos: Poul Ib Henriksen

                      • WH 1967

                        

                     • Børnesange og talekor (fra sangbogen Ej sikkelej sikkeladetus. WH 1967)

                      • Da æslet så en zebra  1967  (børnesang)

                      • Hane Pane Pat  1967 (børnesang)

                      • Eje beje bisk 1967 (børnesang)

                      • Lille svale 1967 (børnesang)

                      • Kære sol (børnesang)

                      • Marie Mariehøne 1967 (børnesang)

                      • Snegl, snegl kom herud 1967 (børnesang)

                      • Vi to gamle snegle 1967 (børnesang)

                      • Bage bage kager 1967 (2st. talekor)

                      • Ej sikke lej (2st. talekor) 1967

                      • Ellera sellera 1967 (2st. talekor)

                      • Ene mene ming mang 1967 (2st. talekor)

                      • Ente bente fedteklente 1967 (talekor)

                      • Når det regner 1967 (2st. talekor)

                      • Fattigmand red til mølle 1967 (2st. talekor)

                      • Kristian den fjerde 1967 (talekor + klap)

                      • Nikke nikke nambo 1967 (2st. talekor)

                      • Oppe på altanerne 1967 (2st. talekor)

                      • Tju bang chokolademand 1967 (2st. talekor)

                      • Uglen sad i vænge 1967 (2st. talekor)

                      • Blindebuk 1967 (børnesang)

                     EP   45-WH-1713: Solister og kor under ledelse af Holger Laumann.

                     ”I en sangbog, der er et manuskript med kun tekst og noder, vil man ikke kunne få børnesangenes særlige atmosfære og stemning med. Man kommer den direkte oplevelse af sangene og remserne nærmere, når man hører dem på grammofonplade, fordi man der kan få alle nuancer med, og samtidig er i stand til at gøre noget ekstra ud af lydoptagelsen og akkompagnementet.” (BL)

                     Arrangementer af  H. Laumann: Ej sikke lej, Når det regner, På en bakketop, Ente Bente, Kan du gætte hvem jeg er, Oppe på altanerne, Ship ohøjski, Vi to gamle snegle, Tju bang chokolademand

                      

                     • Elektronmusikkens materialer og æstetik 

                      • LP 1968

                       WH  LPWH 3014

                      

                     • Enkle korsatser og talekor

                      • This morning  1971 3 lige stemmer

                      • Nordlys 1971 Stort korværk (trukket tilbage)

                      • Yo Yo 1971 3 lige st.

                      • Fædrelandssang (Krøyer)1971  SATB

                        

                     • 2 underlægningsmusik

                      • Skulpturforhandlinger, 90 min., 1971 (Ørskov)

                      • Imperia, 3 min. 5 sek., 1974

                      

                     • Liffsens træ

                      • For a cappella blandet kor. Teks: Ældste danske bibeloversættelse, Mos. kap. 2 og 3. Samt komp. egen tekst.

                      • Færdigkomp. 12.8.1983, 7 min.

                      • Bestilt af FOF Ålborg. Uropført i Ålborghallens lille sal af Ålborg Filharm. Kor og Viborg Kammerkor 8.11.1983. Dir. Kjeld Juul Sørensen

                      • Værket er trukket tilbage

                     Bent Lorentzen
                     Foto: Edition Wilhelm Hansen

                     Bent Lorentzen

                     Født:

                     11.02. 1935, Stenvad, Djursland

                     Død:

                     03.10. 2018

                     Uddannelse:

                     Musikteoretiker og komponist (Århus Universitet, Knud Jeppesen; Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Holmboe, Jersild, Høffding). Elektronmusikstudier i Stockholm 1967-68.

                     Øvrige beskæftigelser:

                     Teorilærer og docent (Det jyske Musikkonservatorium 1962-71), stipendiat (Danmarks Lærerhøjskole 1973-74). Leder af Ebeltoft Musikfestival 1989-1993.

                     Priser/legater:

                     Prix Italia 1970 (for operaen Euridice), Serocki-konkurrencen 1984 (for kammermusikværket Paradiesvogel), International Korkompositionskonkurrence Østrig 1987 (for Olof Palme), Olivier Messiaen-orgelprisen 1988 (for Luna), Vienna Modern Masters 1991 (for 1. version af Klaverkoncerten), Musik og Poesi-prisen Belgien 1989 (for Enzensbergers Prozession). "Årets danske korkomponist" 1990. Carl Nielsen-prisen 1995. Wilhelm Hansens Komponistpris 2003. Statens Kunstfonds livsvarige ydelse fra 1982.

                     Forlag:

                     Edition Wilhelm Hansen, Edition S (samt nogle få værker på Engstrøm & Sødring, Edition Egtved)

                     Profil oprettet:

                     10. januar 2013
                     Kontakt

                     Dansk
                     Komponist
                     Forening

                     Lautrupsgade 9, 5.sal
                     DK 2100 København Ø

                     Telefon (45) 33 13 54 05

                     dkf@komponistforeningen.dk

                     Send meddelelse
                     Find på kort

                     Nyhedsbrev

                     Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

                     Betingelser for DKF nyhedsbrev

                     Betingelser og vilkår

                     Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

                     www.komponistforeningen.dk

                     Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

                     Email

                     Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.