Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og musik

Komposition er for Anker Fjeld ikke primært et selvstændigt erhverv, men et produkt af hans virksomhed som musiker og af hans menneskelige udvikling. Musikken er for ham et nødvendigt udtryk drevet af ydre eller indre omstændigheder.

Det medfører at Anker Fjelds kompositioner typisk falder i perioder, hvor hans udtryksbehov fortrinsvis kalder på kompositoriske værker og ikke søger andre veje i litterære, praktiske eller sociale beskæftigelser. Anker Fjelds oeuvre er ingen kontinuert udvikling, men spejler personlige, praktiske eller politiske engagementer i forskellige perioder af hans liv. ”Dialog er nødvendigt, med seriøse mennesker, om ikke andet, så med bøger”.

Læreår og tidlige værker -1973


Anker Fjeld grundlagde sin klaverteknik som privatelev hos John Winther og fortsatte uddannelsen som pianist og musikpædagog på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med Helge Nørgaard og Victor Schiøler som lærere 1962-67. Han sluttede sig her til den kreds af studerende, der i det gryende ungdomsoprør protesterede mod den konservative undervisning og det konkurrence-prægede miljø på konservatoriet. Sideløbende havde han snuset til musik- og statsvidenskab, samt virket som repetitør og dirigent i Studenteroperaen.

Efter eksamen hentede John Winther (dengang operasekretær på Det Kgl. Teater) Anker Fjeld til teatret, hvor han virkede som operarepetitør. 1969 forlod han teatret for at leve som fri kunstner. Efter teaterarbejdet var Anker Fjeld kammermusiker, akkompagnetør for bl.a. bassangeren Ulrik Cold og solist, ved koncertturneer i provinsen, men ”også i mange lande i Europa, som man siger, når man har behov for at bekræfte sig selv”, og igennem flere år som tilrettelægger af koncerter på Refugiet Fuglsang på Lolland, frem til 1976.

Sammen med komponister som Hans Abrahamsen, Finn Dornby, Carl Bergstrøm-Nielsen eller Niels Rosing-Schow var Anker Fjeld aktiv i ”Gruppen for alternativ musik” der i årene omkring 1970 afholdt åbne, u-censurerede koncerter som modstykke til Det Unge Tonekunstnerselskabs opførelser af censurerede værker. Anker Fjeld var især virksom som musiker i ”Gruppen”, men komponerede også vokalmusik, bl.a. lieder til tekster af Georg Trakl og kormusik til egne haikutekster efter Hans Jørgen Nielsen. ”Gruppen for alternativ musik” kulminerede med folkeafstemningen om Danmarks tilslutning til EF (1972), hvorefter Gruppen gik i opløsning og en del af medlemmerne kom til at præge Det Unge Tonekunstnerselskab – Anker Fjeld bl.a. som bestyrelsesmedlen i DUT.[1] I DUT-tiden blev det til et spændende samarbejde med en gruppe instrumentmagere ved en Leg med lyd koncert hvor publikum var orkestermusikere i styrede improvisationer – Ich atm og Tordenbygen, samt en sonate i samarbejde med instruktøren og Jokerteaterlederen Torben Jetsmark.

Under indtryk af bl.a. Vietnamkrigen havde Anker Fjeld genoptaget sit noget anarkistiske engagement i fredsbevægelsen fra teenageårene, ”i atombevægelsen i 60erne, var der længsel, alvor og lange vandreture. Det sidste tog jeg op i det første årti af dette årtusind hvor jeg har vandret omkring 9000 km, især i Holland.”
Han komponerede værker som ”Sange til tekster af Ho Chi Minh” og (i samarbejde med forlaget DEMOS) det collage-prægede musikteaterværk ”Skrigene”, der blev opført ved UNM-festivalen 1972.

Møde med elektronmusikken 1973-79


Forsøgene med musikteater førte til at Anker Fjeld fik kontakt med Danmarks Radios ”Båndværksted”, hvor unge og ældre radiointeresserede og kunstnere fik mulighed for at realisere deres ideer i mediet, med evt. påfølgende radioudsendelse. Første forsøg var radioteaterdigtet ”Paulow stimulus: Giv Agt, Fyr.” efter et strukturalistisk digt fra digtsamlingen ”Tanke”(1971). Det gav blod på tanden til et storstilet projekt: ”4002. Hverdagens lyde” , en revolutions-odysse i Marxbrothers stil, der i årene 1974-75 ekspanderede til et seks-en-halv times forløb, udviklet i samarbejde med en gruppe musikere af hans omgangskreds, samt venstreorienterede amatørteater skuespillere omkring den afdøde filminstruktør John Ernst, vor Samsø. "Monopolet kunne ikke acceptere værket til udsendelse; efter halvandet år i strakt løb og een måned med professionel klipper i radiostudiet, var jeg for træt til at sælge, f.eks. til Børne- og Ungdoms-afdelingen, under en eller anden form, så det endte med at jeg for en ytringsfriheds skyld udsendte revolutionsodysseen på ”Radio Sokkelund”, da radiomediet var givet frit. Ytringsfriheden skulle og skal have sit, godt eller dårligt, succes eller fiasko.” 

Springet fra båndværksted til elektronmusik blev taget foråret 1975, hvor Anker Fjeld fulgte et kursus i elektronmusik på Aarhus Universitet og komponerede Hadesmusik, underlægningsmusik til en scene i 4002. Derpå kom han i kontakt med Holstebro Elektron Musik Studie. På HEMS’ store syntheziser komponerede Anker Fjeld musik til kortfilm og sonaten Hvalsange i 1975-76, og han gik så i gang med sin første store elektronmusikkomposition, Greek Alphabeth (1976-86) hvor nogle satser som Gamma er komponerede, mens andre som Zeta er improviserede.

Ved siden af arbejdet i Holstebro med elektronmusik virkede Anker Fjeld som blækspruttemusik-pædagog fra Dragør til Rødovre, bl.a. i den nystartede Københavns frivillige Musikskole. I forbindelse hermed arbejdede han med folkemusik og rytmisk musik, skrev bl.a. en skoleopera Der skal være opera på skolen, samt  nedskrev og redigerede sangene i handicapsangbogen ”Sådan er nu jeg!”  De mange gøremål og utrygge sociale forhold var mere end Anker Fjelds helbred kunne klare. I 1979 blev han alvorligt syg og måtte afbryde alle engagementer.

Kompositionsstudier 1981-1995


I begyndelsen af 1980’erne tog Anker Fjeld igen fat som pianist og komponist. Han koncerterede bl.a. på Færøerne, og deltog i Boguslaw Schäffers kompositionskurser i Salzburg, hvor han bl.a. komponerede en strygetrio og medvirkede som musiker ved den afsluttende koncert.  Det førte til koncentrerede kompositionsstudier hos Boguslaw Schäffer i Krakow 1984: ”I den kolde krigs tid lod jeg mig inspirere af den svensk-danske digter Jørgen Nash Atomelegien i et koncentreret kompositionsprogram, der også førte til elektronmusikballet med palindromtitlen W Naturze nárow   -  ”kan i stavelseslyd forstås forfra og bagfra på polsk, således at forfra kommenterer bagfra!” - ,  efter hjemkomst til Danmark genoptog Anker Fjeld 1985 arbejdet med Greek Alphabeth på HEMS.

Da HEMS blev nedlagt 1987 fortsatte Anker Fjeld sit arbejde med elektronmusik i Aarhus, hvor Dansk Institut for Elektronisk Musik (DIEM) blev hans ny arbejdsplads. Som stipendiat og med støtte af Komponist Foreningen komponerede han bl.a. Mimesis tragedie for ”klavernonet med elektronisk ramme” (1987) og i 1989 A Pan Story for fløjte og elektronik som led i en skovkoncert i Aarhus bestilt af Statens Kunstfond. Begge værker kombinerer erfaringerne fra dramaturgiske forløb med kombinationen af akustiske instrumenter og elektronik.

Kombinationen af akustiske instrumenter og elektronik åbnede for muligheden for at forene fastlagte, komponerede, forløb med fri improvisation. Denne mulighed blev realiseret i værket 12 Fraktale Ricercari efter Girolamo Diruta, som Anker Fjeld komponerede i samarbejde med Metaphonia ensemblet på DIEM 1993-94 og fuldførte 1994-95 i Karlsruhe.

Udgangspunktet er den italienske renaissancekomponist Girolamo Dirutas orgeltraktat der bl.a. indeholder 12 enkle ricercarer. Disse ricercarer har Anker Fjeld bearbejdet elektronisk med benyttelse af bl.a. mikrotonalitet og samples. Hver ricercare er udgangspunkt for en planlagt improvisation, hvor musikere på akustiske instrumenter eller syntheziser spiller sammen med Anker Fjeld på sampler. Og alle 12 ricercare-improvisationer danner tilsammen en struktureret helhed, hvor ensemblet spiller tutti i ydersatserne, og forskellige instrumenter er ”solister” i mellemsatserne.

Sonologi og slutning 1996-2004


Den tekniske udvikling inden for elektronmusikken hvor computeren fortrængte den analoge syntheziser, inspirerede Anker Fjeld til fornyede studier. 1996-98 gennemførte han et par årskursus i computermusik på instituttet for sonologi ved konservatoriet i Den Haag. Det førte til en række nye værker, bl.a. et værk for 1/8 tone orgel, klaverværket Tombeau du pianiste inconnu –  ”Ravel og Couperin anes i baggrunden” samt Après moi for dobbeltkor a capella.

Centralt er her værket Bird – zijn – soul der måske udgør kulminationen på Anker Fjelds årelange bestræbelser på at forene improvisationsmusikkens spontaneitet med kompositionsmusikkens struktur.

Udgangspunktet er en syntheziserkompositionsimprovisation som Anker Fjeld selv har udført. Af denne improvisation har han udvalgt et forløb på ca. et kvarters varighed, der afspilles som grundlag for en klaverimprovisation. Resultatet bliver en ”dobbeltimprovisation”, hvis overordnede form og varighed er fastlagt, men hvis aktuelle forløb skifter med pianist-komponistens spontane indfald under udførelsen.

Der eksisterer tre indspilninger af Bird – zijn – soul som ud over klanglige og formale ligheder har det til fælles, at de alle bærer præg af en artistisk vitalitet og en højt udviklet teknik. Udtryksmæssigt repræsenterer de fordybelser og nuanceringer af de forskellige muligheder der ligger i det grundlæggende materiale – rækkende fra det lyrisk-kontemplative til det dramatisk medrivende. Man fornemmer at Anker Fjeld i disse forløb er tæt på at realisere sit ideal om en musik, der forener den skabende kunstners behov for et umiddelbart udtryk med en praktiske musikers disciplin og beherskelse af materialet.

Tavshed og eksil 2004 –


I 2004 valgte Anker Fjeld at indstille sin virksomhed som komponist og at forlade Danmark til fordel for et fast ophold i Sverige. Årsagerne hertil var flere og skal ikke alle forfølges her. Men medvirkende var frie studier i Paris (Sorbonne Universitet og IRCAM) centreret om forholdet mellem musik og andre – især eksakte – videnskaber i årene 1998-2003. Medvirkende kan også have været at DIEM i 2003 overgik fra at være en selvejende institution og arbejdsplads for komponister til at blive en del af Det jyske Musikkonservatorium og primært et uddannelsesmiljø.

Vel som foreløbigt produkt af musikfilosofistudierne i Paris skrev Anker Fjeld artikler til AMTA, musikafdelingen i World Scientific and Engineering Academy and Society der bl.a. arrangerer konferencer om computerteknologiens betydning for de eksakte videnskaber. Desværre lukkede AMTA ned for et par år siden (2009).
”I 2007 påbegyndte jeg et frit kulturkritisk virke på www.24.dk bl.a. med en fantasiorienteret, men dog dokumentarisk præget roman om hvorfor jeg flygtede til Sverige, men også med  kulturkritik af især danske forhold i det første tiår af det nydanske tusind-årsrige, samt musikkritik. Når man løber panden mod en mur, er det bedre at bruge den indvendige side af hovedet, for at forstå hvorfor, end at støde hovedet for meget, med henblik på at blive i stand til at gå i trit med det man finder kritisabelt.

Det seneste års tid er gået med højskolestudier af filosofi og teologi. Der har jeg fundet en formidlet kontakt med vor vestlige kultur, i dialog med lærere og bøger.

(JBR)

Noter

[1] Anker Fjeld skildrede Gruppen for alternativ Musiks virksomhed i en kronik i Weekendavisen 1973.

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

Mimesis Tragedie Og Andre Kompositioner
Not On Label (Anker Fjeld Simonsen Self Released, 1994), kasettebånd

Greek Alphabeth - 7 Electronic Studies For Synthi 100
PM Record (2006), CD

Værkliste

Alkoholdet på druk, orgelstykke. Ca. 1970 – 73

 

A Pan story, vel af ca. 1 times varighed. Kan gøres til dramatisk værk, som ballet. Indspilles på PM-records, når jeg får tid. Første sats Fuglefængeren Pan, også med fløjte, ellers elektronik, SK-bestilt, ca. 1988,  - Andre satser: Hyrdeguden Pan – Pan og Echo – Pan og Syrinx

 

Atomelegien I – XI (1984) over Jørgen Nash. Instrumentalkammermusik, partiturer for forskellige ensembler. 

 

Auntie Ankers patchwork. ( ca. 1978 ). Noteret Skoleimprovisationsmusik.

 

Bird-zijn-soul, originalbånd fra Holland 1997. Originalbånd desværre bortkommet. 

Bird-zijn-soul III, sonate for improvisationsklaver og fast bånd i 4 satser, Varighed ca. 14 minutter, kan kontrolleres med 3 opførelser på originalbånd, noget varierende efter mit humør den dag på scenen.

Bird-zijn-soul I, velsagtens varigheden af det elektronstykke, af mig selv jeg spiller sammen med på scenen. Det skal nok være 7 minutter.

 

Carillon, kyrie eleison.1990, 

 

En svævende lighed. Jeg glæder mig over at, jeg enkelte gange har kunnet inspirere andre komponister eller forfattere ! Det vidste jeg ikke.

 

Epitaph, 2001, snarere 1998, = Le tombeau du pianiste Inconnu, varighed kan afsløres, når CD-produktion foretages af mine Hollandsværker. Rent teknisk klaver, uden musiker.

 

Et hip til Eik Skaløe: Rytmisk sang. 1996.

 

12, ikke 13 Fraktalricercari: Elektronisk bearbejdelse af Diruta og følgende improvisation ved Metaphonia:

 

Fredags død, W naturze Nárow (polsk for af naturen vild). Palindrom, bagfra ca.

Orangutan Polen, 1984, elektron- og lidt konkretmusik: Udgivet på kassette i 80erne, udsolgt.

 

Greek alphabeth, ren elektronmusik for synthi 100, opus 23, noget efter partitur. (1976-86)  Udgivet på PM-records med tidsabgivelser, så vidt jeg erindrer 2006. Alpha – Beta – Delta – Digamma, V-st – Gamma – Epsilon – Zeta (lang). Eksakte tider kan anføres.

 

2 Grundtvigsange for firstemmingt kor

 

Happy ending

 

Hval i teknologiens bug skrevet 1973-76.

 

2 Hvaletuder 1973-76

 

Tombeau du pianiste inconnu, vel 2001 OK, ikke Il l'a appris. Sonate, varighed 8-10 minutter.

 

Improvisationer efter Diruta samlet navn for improvisationer til 12 Fraktalricercari

 

Intervalle symmetrique, måske sats af Tombeau du pianiste inconnu.

 

Introduktion, variation, fugato, erindrer ikke værket, kan være subtitel for alfa, beta, eller gamma.

 

Introitus og Kyrie eleison, subtitel for Kyrie eleison (1991) Varighed, ca. 15 minutter

 

Kaos 0=>1, efter Euler, elektronserie fra DIEM 1986.

 

Kyrie eleison,  se imtroitus og kyrie eleison.

 

L'éleve sorciere Troldmandens lærling), se Tombeau du pianiste inconnu.

 

Like a samurai. Elektronmusik.

 

Mørke/lys, opført i Aarhus ca. 1995-96

 

Mental adjustments, da anmeldelse næsten systematisk påstås under mit Hollandsophold 1996-2004, er det undertiden vanskeligt at erindre hvad det var for noget.

 

Metaphonia improvisation, se under 12 fraktalricercari efter Diruta. Varighed forkert. Fraktalricercari bestod af elektronisk bearbejdning og improvisation med samples fra den elektroniske bearbejdning. Varighed et par timer.

 

Mimesis tragedie eller Oktav. Klavernonet med afbrydende elektronik, vel ca. 40 minutter. Mangesatset i afveksling mellem kammerensemble og elektronik. Indspillet på kassette med samplede instrumenter, vel i 90´erne. Varighed kan kontrolleres. (1987-88, DIEM, Århus)

 

Nørreport 7:46 (!) 

 

Oktav, se Mimesis tragedie. 7 satser er rigtigt, varighed er måske 35 minutter, som angivet, ikke 40 !

 

Orgasme, se Rondeau en forme d'orgasme.

 

Où-vas tu're: andet navn for første sats af sonaten Tombeau du pianiste inconnue,

 

Pan og Echo, 93 for engangs skyld med årstal på, skrevet senere end de andre satser fra A Pan story,  se denne.

 

Pan og Syrinx, (rondo),  se  A Pan story.

 

Parodiesonatine, strygetrio fra Salzburg kursus 1982 varighed ca. 10 , minutter.

 

Parcelhusejerens glæder. Erindrer ikke satiren; vel fra ”Gruppen for alternativ musik” i slutningen af 60erne.

 

Perpettum mobile, sidste sats af Tombeau du pianiste inconnu, se dette mindesmærke i Paris!

 

Rasmus Rask, underlægning. Planlagde op til et rundt år for sprogforskerens fødsel udover kortfilm musik til en kortfilm; har været i anden halvdel af 80erne. Projektet gennemførtes ikke. Findes nok i mit arkiv.

 

Rondeau en fome d'orgasme, musik-digt-teater montage bl.a. over Ravel og fattigdom. Produceret i DRs Båndværksted, vel 1973 – 75 , udgivet på kassetteforlag  (AF-forlag, eget forlag 1985) og udsolgt idag. Varighed vel Indtil 10 min.

 

Sange fra ”Sådan er nu jeg”, rytmiske børnehandicapsange på noder, udgivet på forlag Handicap78-forlag 1980.

 

Abdullah fra Langtbortistan, ikke fra lang baptis. Er een af dem.

 

Sange, åbenbart et forlagsudgivet samarbejde med mig som forfatter med Hans Abrahamsen, fra ti-den i Gruppen i alternativ musik.

 

Sangen om Kaj,  

 

Sinus beta:  velsagtens anmeldt fär färdiggörelse af 5 satser til af Greek alphabeth,  se denne.

 

Skalaer forbundet med E som oktav,  velsagtens videnskabeligt forstudie til Mimesis tragedie, se denne,

 

Slumsange,  fra ”Gruppen for alternativsamarbejdet” med Hans Abrahamsen, med rettigheder hos forlaget Wilhelm Hansen.

 

Snus-Hans-suite. Begravelsesmusik ved Snus-Hans død for orgel og trompet, vistnok, engang i 70erne.

 

Sporvognsminder, som Slumsange: Gribende tekst: Nu kør jeg hjem til remisen, den sidste dag her i by'n. Den sidste dag der var sporvogne i København.

 

Stamm-Vogel: Hollandsmusik, programmeret for 1/4-tone-orgel ca. 1998 til dette særprægede orgel på Koninklijk Conservatorium i Den Haag.

 

V-st forkert og for kort værktid: Se Greek alphabeth

 

Verber-ventetid. Erindrer ikke kompositionen, velsagtens Gruppen for alternativ musik 1967-72

 

Vier Jahreszeiten,  velsagtens 12 duetter for fløjte og cello, Salzburg 1984 ? Vel et af mine mest akademiske værker, under Boguslaw Schaeffer, kort, knapt , især for at gennemgå fløjtens muligheder efter at ha været i Portugal og overvære et fløjtekursus, for professionelle, på Gulbenkianinstitutionen i Lissabon. Måske anmeldt i Østrig, modtog i sin tid afregning gennem Asger Lund Christiansen, blev dermed klar over at det var opført i Salzburg!

 

8 instrum klaverstk op 26 og Ork var Polsk klav var

 I Polen instrumenterede jeg en orkesterøvelse af Boguslaw Schaeffer, vel svarende til arrangement, jeg har ikke skrevet andet end eet klaverstykke på det halve år i 1984, som del af Atomelegien, se denne.

 

 

Litterære værker:

 

Udvalgte former. Digte mv Arena Sub-Pub 1969

Tanke. Digte. Undergrundsforlaget Multivers 1971

Pawlow-Stimulus: Giv agt-fyr. Radiodigt/teater på DRs båndværksted efter digt i Tanke 1973

4002. Hverdagens lyde. Kollektivt teaterimprovisationsvärk og radioteater under min ledelse og klipning 1974-75, på DRs båndværksted.

Asyl i høj søgang. Anker Fjelds første årbog fra www.24.dk 2012.

Hamlet 2004: Vildand. Dagbog I – VI, 2007-12. Beskrivelse af de fascistiske, sikkert direkte kriminelle forhold i Danmark, der i 2004 førte til min flugt til Sverige. Dagbogen blev skrevet på www.24.dk under mærket asyl under hovedrubrikken justitsmord.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anker Fjeld Simonsen
Photo: Hanne Budtz-Jørgensen

Anker Fjeld Simonsen

Født:

15.05 1944, Farum

Kontakt:

Adresse:

Paulisvägen 5
S-57019 Pauliström

Telefon:

0046 383-730432

Email:

Uddannelse:

Pianist og musikpædagog, privatundervisning (John Winther), Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1962-67 (Helge Nørgaard, Victor Schiøler). Komp. studier Salzburg og Krakow 1984 (Boguslaw Schaeffer); Institut for sonologi, Den Haag 1996-98.

Øvrige beskæftigelser:

Operarepetitør (Det Kgl. Teater). Pianist. Musiklærer. Forfatter.

Forlag:

PM-records, Pauliström

Profil oprettet:

15. marts 2012
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.